Obsah

OPATRENIA a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Typ: ostatné
OPATRENIA a základné požiadavky  na zabezpečenie  ochrany lesov pred požiarmi 1Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci Vás upozorňuje na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov (ako aj trávnatých porastov, verejných priestranstiev a prírodného prostredia) pred požiarmi.

Zo strany  obce je nutné  realizovať nasledovné  opatrenia:
Zabezpečiť plnenia úloh na úseku ochrany lesov pred požiarmi , ktoré  vyplývajú  pre  obec  z § 15 a 23 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov najmä prostredníctvom prehliadkových skupín obce. Taktiež dopočujeme túto problematiku prejedať v orgánoch obce v spolupráci s DPO, Mestskou políciou, Lesnou strážou,  Združeniami ochrany prírody  resp. Poľovným združením a pod.   
Ďalej je nutné aktualizovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci. Je potrebné preveriť akcieschopnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce a pripravenosť techniky na zdolávanie požiarov v prírodnom prostredí. V prípade potreby a podľa uváženia zabezpečiť v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiarov stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach. Je nutné zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívnu výchovno-vzdelávaciu a propagačnú činnosť v obci miestne obvyklým spôsobom (rozhlasová relácia, vývesky, internetové stránky a pod.) zameranú na ochranu lesov pred požiarmi. Jedná sa hlavne o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, dodržiavanie zákazu vstupu do lesa, dodržiavanie zákazu vypaľovania trávy a suchých porastov a zakladania ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.
Je potrebné zintenzívniť kontrolu miest a priestorov, v ktorých každoročne dochádza k pravidelnému vypaľovaniu suchej trávy (brehy riek a potokov, železničné a cestné zvršky a pod). Na uvedenú kontrolu je vhodné využiť preventivárov obcí, členov dobrovoľných hasičských zborov obce, príslušníkov mestskej polície, pracovníkov obce  resp. ďalších pracovníkov. Za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi je potrebné postupovať v súlade s platnou legislatívou.
Veríme, že spoločným úsilím a spoluprácou orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi zabránime vzniku požiarov a strát na majetku a životoch.


VÁŽENÍ OBČANIA !

Vzhľadom  k príchodu teplých a jarných dní  a  nárastu  požiarov  súvisiacich  s  vypaľovaním  suchej  trávy   Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Čadci   dôrazne  upozorňuje   všetkých občanov,  právnické osoby  a  fyzické osoby - podnikateľov  na  prísny  zákaz 

- vypaľovať  porasty  bylín,  kríkov  a  stromov

- zakladať  oheň  v  priestoroch  alebo  miestach,  kde by  mohlo  dôjsť  k  jeho  rozšíreniu

- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného  súhlasu. 

Fyzická  osoba  nesmie

- fajčiť  alebo  používať  otvorený  plameň  na  miestach  so  zvýšeným  nebezpečenstvom  vzniku  požiaru

- vypaľovať  porasty  bylín,  kríkov  a  stromov

- zakladať  oheň  v  priestoroch  alebo  miestach,  kde  môže  dôjsť  k  jeho  rozšíreniu

ďalej  je  občan  povinný

- dodržiavať  vyznačené  zákazy  a  plniť  príkazy a  pokyny týkajúce  sa  ochrany  pred  požiarmi

- dodržiavať  zásady  protipožiarnej     bezpečnosti  pri  činnostiach   spojených  so  zvýšeným   nebezpečenstvom  vzniku  požiaru  alebo v  čase  zvýšeného  nebezpečenstva  vzniku  požiaru.

Požiar je každé nežiadúce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená osoba alebo zviera. 

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru

-- vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

-- uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

-- ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,

-- poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov.

Na  základe  súčasnej   požiarnobezpečnostnej  situácie  v  okrese  Čadca  a  Kysucké Nové  Mesto  sú vo  zvýšenej  miere  zo  strany  kompetentných  úradov  vykonávané  kontroly  dodržiavania  platných  právnych  predpisov  ochrany  pred  požiarmi  a  v  prípade zistenia  ich  porušenia  budú  vyvodzované  prísne  postihy.                                             

Oddelenie požiarnej prevencie
Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Čadci

 

 


Vytvorené: 4. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 4. 2018 11:02
Autor: