Obsah

Upozornenie pre všetkých majiteľov psov

Typ: ostatné
Mesto Turzovka na základe opakujúcich sa sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v našom meste, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území mesta Turzovka, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch - vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb po meste, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov a návštevníkov mesta.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobiehajúce psy po našom meste ohrozovali bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa každodenne po meste a okolí.

Preto vás vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch  a vo svojich príbytkoch.

Problematikou  držania a vodenia psov  sa zaoberá  zákon NR SR č. 282/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorými sa upravujú niektoré podmienky držania psov a následne táto problematika  je špecifikovaná vo Všeobecne záväznom  nariadení č. 3/2010 o chove a držaní psov na území mesta Turzovka (viď  www.turzovka.sk v časti VZN a legislatívne normy mesta). V zmysle  §7 ods. 1, písm. f)  zákona č. 282/2001 Z.z.  ide o priestupok, ktorého  sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov  na to určených. Podľa VZN mesta Turzovka č.3/2010  o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Turzovka za uvedený priestupok je možné uložiť pokutu 165 Eur. Takisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ neurobí, mesto môže uložiť pokutu do výšky 65,00 Eur.

Nenechávajte svojich psov  voľne sa pohybovať po meste. V prípade  voľne sa pohybujúcich sa psov, mesto pristúpi k odchytu psov, a to  na náklady majiteľov a držiteľov psov a tiež pristúpi k udeľovaniu pokút v zmysle platného VZN.


Vytvorené: 3. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2018 14:56
Autor: