Obsah

Správy

prvá
z 6
posledná

#

Zaujímavá panelová výstava o histórií na Námestí Juraja Turzu

Mesto Turzovka v spolupráci s Múzeom Karola Točíka v uplynulých dňoch vyhotovilo v rámci realizácie projektu „Dziedzictwo historyczne Kęty i Turzovki“- ,,Historické dedičstvo Kęty a Turzovka“ – INT/EB/BES/1/II/B/0066 panelovú výstavu, ktorá sa nachádza na Námestí Juraja Turzu. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Mgr. Lenka Kubíková
#

Deti pripravovali adventné venčeky

Prvou adventnou nedeľou sa pre kresťanov začína obdobie adventu, ktoré trvá štyri týždne. Sú to prípravy na slávenie narodenia Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Symbolom tohto obdobia je veniec so štyrmi sviecami. Adventné venčeky pripravovali aj deti v centre voľného času. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Poďakovanie

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vám touto cestou veľmi pekne poďakoval za dôveru, ktorú ste mi prejavili vo voľbách. Chcem Vás ubezpečiť, že budem pokračovať v začatej práci v prospech všetkých občanov nášho mesta.

JUDr. Ľubomír Golis
celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor:

Staronový primátor zvíťazil o 1233 hlasov pred druhým kandidátom Mgr. Kamilom Kobolkom

JUDr. Ľubomír Golis obhájil primátorské miesto celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Pred železničnou stanicou práce finišujú

Práce na stavbe „Dopravné prepojenie ulíc Nádražná s poliklinikou“ pokračujú a chýlia sa do finálneho štádia. celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník
#

Práce na opornom múre pokračujú

Práce na opornom múre v Predmieri u Papučika pokračujú. V týchto dňoch je zrealizovaná konštrukcia oporného múru z gabiónovej konštrukcie: Dokončujú sa práce na novovybudovanom odvodnení existujúcej prístupovej komunikácie. celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka

Rozhovor s primátorom mesta Turzovka JUDr. Ľubomírom Golisom

Mestu sa podarilo získať vo volebnom období 2014 - 2018 mimorozpočtové finančné zdroje vo výške 4 milióny eur celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka

Rozhovor s primátorom mesta Turzovka JUDr. Ľubomírom Golisom

Mesto získalo v roku 2017 z mimorozpočtových zdrojov vyše 600 tisíc € celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Odvodňovanie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke - Predmieri

V týchto dňoch mesto Turzovka začalo stavebné práce na stavbe: Odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke- Predmieri. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Nové odvodňovanie na Vyšnom konci

Mesto Turzovka v týchto dňoch realizuje ďalšie protipovodňové opatrenia v mestskej časti Turzovka – Vyšný koniec. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník
#

Rozhovor s primátorom mesta Turzovka JUDr. Ľubomírom Golisom

Naše priority: infraštruktúra mesta, mládež a seniori celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

V areáli športu a oddychu v Závodí vyrástlo nové detské ihrisko

Mesto Turzovka v Areáli športu a oddychu zabezpečilo výstavbu detského ihriska v rámci projektu ,,Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka“. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Mgr. Lenka Kubíková

Zviezlo sa 91 televízorov

3 otázky pre riaditeľa Mestského podniku služieb Rudolfa Šobicha celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor:
#

Práce pri bytovom dome 272 finišujú

Pred bytovým domom 272 v mestskej časti Predmier stavebné práce finišujú. Mesto Turzovka pred budovou bývalého klubu I.Tran vykúpilo pozemky a začalo riešiť dlhoročný problém obyvateľov. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Asfaltovanie na ulici Jašíkovej a v Predmieri celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Vynovené priestory základnej umeleckej školy

Už celé roky vyzerá budova ZUŠ v Turzovke stále rovnako. A to nielen zvonku, ale aj zvnútra. Ale tento školský rok začal predsa len novinkami. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Mgr. Žuffová, ZUŠ Turzovka
#

Rozhovor s primátorom Turzovky JUDr. Ľubomírom Golisom

Protipovodňové opatrenia v Turzovke
V Predmieri vyrastie nový oporný múr
Z dôsledku dlhotrvajúcej výdatnej zrážkovej činnosti bol v závere apríla minulého roka vyhlásený v okrese III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku rieky Kysuca a jej prítokoch. Aj v meste Turzovka niekoľkokrát zasadala mestská povodňová komisia, ktorá monitorovala a zaznamenávala priamo v teréne záchranné a zabezpečovacie práce vo všetkých mestských častiach. celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Živý stavebný ruch pred železničnou stanicou

Mesto Turzovka v týchto dňoch realizuje novovybudované prepojenie pred železničnou stanicou. Vykonávajú sa stavebné úpravy prepojenia ciest Nádražnej ulice, Štúrovej – areál polikliniky a Drevárskej ulice. Vznikne prepojenie centra mesta v smere na Čadcu. Nové miestne komunikácie budú mať aj chodníky pre peších. celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Výstavba kanalizácie na Turkovskej ceste

V týchto dňoch sa dokončuje vybudovanie novej kanalizačnej stoky v Turzovke na Turkovskej ceste. Nová kanalizačná stoka bude zaustená do projektovanej šachty, ktorá bola súčasťou projektu križovania stoky so železničnou traťou Čadca – Makov. celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník
#

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Mesto Turzovka v týchto dňoch začalo s rekonštrukciou miestnych komunikácii.
V 1.etape sa realizuje rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Jašíkovej od miestneho pohostinstva Macvejdva po čerpaciu stanicu Slovnaft. celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník
#

Po mnohých rokoch sa obyvatelia bytového domu 272 v Predmieri dočkajú zlepšenia prístupu k svojim bytom

Mesto Turzovka odkúpilo budovu bývalého klubu I. Tranu s priľahlými pozemkami a v týchto dňoch začalo s kompletnou úpravou spevnených plôch. Pred bytovým domom sa začalo s vybúraním pôvodných betónových obrubníkov, ktoré boli už v nevyhovujúcom stave. celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka

Biela pastelka ďakuje.

Dňa 21. septembra 2018 sa uskutočnil sedemnásty ročník celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka. celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor:

„Kohézny fond“

Mesto Turzovka realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.. celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor:
#

Príprava školského roka 2018/2019 v ZUŠ

V školskom roku 2018/ 2019 ostávajú na Základnej umeleckej škole zriadené všetky štyri odbory – hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. Predpokladaný počet žiakov v jednotlivých odboroch 594. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Mgr. Dagmar Labáková, riaditeľka ZUŠ

Primátor Turzovky Ľ. Golis: Snažíme sa získavať finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov

Spoznávajme sa navzájom celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Mgr. Lenka Kubíková
#

Výstavba chodníka na Vyšnom konci

Mesto Turzovka v týchto dňoch začalo s realizáciou novovytvoreného chodníka pre peších v mestskej časti Turzovka – Vyšný koniec. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník
#

Práce pred železničnou stanicou pokračujú

V druhej časti prázdnin pred železničnou stanicou začalo Mesto Turzovka stavebné práce. Začala sa I. etapa výstavby dopravného prepojenia miestnych komunikácií ulíc Nádražná , Štúrova a areálu polikliniky. Robia sa terénne, stavebné, podkladové práce a budujú sa inžinierske siete. Práce pokračujú na budovaní cestných komunikácií. Miestne komunikácie v okolí polikliniky sú využívané bez obmedzenia. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Žiaci k základnej škole už budú chodiť po nových schodoch

Mesto Turzovka až v roku 2017 vykúpilo pozemky od súkromných majiteľov pod vonkajším schodiskom k základnej škole na Bukovine a tak sa mohlo konečne začať po desiatkach rokoch s vybudovaním nových vonkajších schodoch pre žiakov a obyvateľov. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Začal sa nový školský rok

V pondelok 3. septembra 2018 prišlo do prírodného amfiteátra takmer 600 žiakov, z toho 58 prváčikov Základnej školy Turzovka Bukovina. Privítala ich riaditeľka školy Mgr. Terézia Šupolová, ktorá poďakovala primátorovi mesta JUDr. Ľubomírovi Golisovi za novovybudované vonkajšie schody a prístupové chodníky do areálu školy. Primátor zaželal žiakom úspešný nový školský rok. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Podarila sa dobrá vec pre deti

Ukončené prázdninové „Veselé leto“ celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Mgr. Marcela Polková
prvá
z 6
posledná