Obsah

„Kohézny fond“

Typ: ostatné
Mesto Turzovka realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov..

Názov projektu

Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich
kompostérov v meste Turzovka

Hlavný cieľ projektu

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadu prostredníctvom obstarania kompostérov pre domácnosti

Kontrahovaná výška NFP

190 591,28 EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.sazp.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

logá


Vytvorené: 24. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 24. 9. 2018 08:26
Autor: