Obsah

Poplatok za odpad pre rodinné domy a podnikateľské subjekty treba zaplatiť do konca januára 2019

Typ: ostatné
Obdobie sviatkov a osláv vystriedal bežný život. Tak ako v úvode každého roka aj v tomto, na nás čakajú poplatky a daňové povinnosti.

Mesto Turzovka vyberá miestne dane a miestny poplatok v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta.
Sadzby daní a poplatkov v porovnaní s rokom 2018 sa nezmenili.
Poplatok za odpad musia podnikatelia a obyvatelia rodinných domov zaplatiť v termíne do 31. januára 2019 a to v hotovosti alebo platobnou kartou v Klientskom centre Mestského úradu v Turzovke v čase od 07.00 hod. do 14.30 hod. Občania po zaplatení poplatku dostanú príslušnú nálepku na zbernú nádobu pre rok 2019, vrecia na separovaný odpad a štítky na označenie vriec.
Občania, ktorí ešte neobdržali stolový kalendár na rok 2019, si ho môžu prevziať  v Klientskom centre v okienku „Informácie“. V kalendári sa okrem dôležitých informácií nachádza aj nový kalendár zvozu pre rok 2019.
Občania bytových domov, ktorí chcú požiadať o zníženie poplatku, musia náležité potvrdenia  doložiť najneskôr v termíne do 31. januára v Klientskom centre. Do konca januára musia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti  aj všetci, ktorí nadobudli nové pozemky, stavby alebo byty  v roku 2018, prípadne im z pôvodného majetku ubudlo alebo nastali iné zmeny.
Majitelia psov budú platiť daň za psa na rok 2019 v rozhodnutí spolu s daňou z nehnuteľnosti. V prípade, že v domácnosti pribudol nový psík je potrebné zaradiť ho do evidencie psov podaním daňového priznania do 31. januára 2019.  Majiteľ psa  obdrží  registračnú známku.
Za nepodanie priznania alebo nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy Mesto Turzovka ako správca dane môže uložiť pokutu od 5 do 3000 €.


Vytvorené: 9. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2019 11:18
Autor: