Obsah

Primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis povedal o mimorozpočtových zdrojoch

Typ: ostatné
Mesto Turzovka v roku 2018 získalo z externých zdrojov 2,7 milióna €

Pán primátor môžete našim čitateľom priblížiť aktivity, ktoré mesto Turzovka realizuje v roku 2018?

„V tomto roku sme v súlade so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Turzovky na obdobie rokov 2016 – 2020, s výhľadom do roku 2023 zahájili široké spektrum aktivít. Osobitnú kapitolu aktivít tvoria možnosti, ktoré súvisia s čerpaním externých zdrojov, čím mesto ušetrí nemalé finančné zdroje. V skratke uvediem prehľad schválených projektov, ktoré sa už v tomto roku realizovali, resp. budú zahájené v tomto roku. Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice sú už ukončené. Po podpísaní príslušných zmlúv mesto prikročí k ich realizácii.   

Názov aktivity

Finančné zdroje (€)

spolu

Externé z.

mesto

Stavebné úpravy objektu hasičskej zbrojnice 

     54 042

   30 000

24 042

Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej
infraštruktúry v meste Turzovka – I. etapa (cyklochodník)

1 532 836

1 455 282

77 554

Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej
infraštruktúry v meste Turzovka – II. etapa (cyklochodník)

  451 766

  429 176

22 588

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Turzovke

  690 811

  615 261

75 550

Zaviesť systém zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu a jeho kompostovanie

  200 622

  190 591

10 031

   S p o l u

2 930 077

2 720 310

209 765


Do tejto kategórie projektov v prípade ich úspešnosti pribudne:

  1. Stavebné úpravy telocvične ZŠ Bukovina s  rozpočtom 79 817 €
  2. „Tradície Kęt a Turzovky so ženským podpisom..“ s rozpočtom 28 149 €
  3. „Vybudovanie nového komplexu detského ihriska Turzovka - Závodie“ s rozpočtom 32 216 €
  4. V rámci malých projektov: „Spoznávajme sa navzájom“ s rozpočtom 22  026 € 

Chcem dodať, že mesto aj naďalej pozorne sleduje harmonogramy výziev v rámci jednotlivých operačných programov. V prípade súladu cieľov s našim PHSR sa určite do týchto výziev zapojíme.  O úspešnosti týchto projektov budem priebežne informovať.

Mesto začalo v roku 2018 viacero významných aktivít, ktoré sú financované z vlastných zdrojov. O týchto budeme čitateľov informovať v ďalšom čísle.


Vytvorené: 19. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 19. 7. 2018 12:08
Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka