Obsah

Rozhovor s primátorom mesta JUDr. Ľubomírom Golisom

Typ: ostatné
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Turzovka pre roky 2018 - 2022

Na februárovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Turzovke bol prijatý významný strategický dokument pre sociálnu oblasť? Je dôležitý?

Áno, na uvedenom zasadaní MsZ poslanci schválili významný dokument - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Turzovka pre roky 2018-2022. Tento dokument malo mať mesto spracovaný už v roku 2009. Okrem základných strategických dokumentov, ktorými sú Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územný plán je jednou z povinností samosprávy vypracovať  aj parciálne strategické dokumenty, ku ktorým patrí komunitný plán sociálnych služieb a ktorý je svojim obsahom zameraný na sociálnu oblasť. Hlavnou ideou je prostredníctvom tohto dokumentu efektívne plánovať rozvoj sociálnych služieb, či celej oblasti- odvíjajúc sa od konkrétnych potrieb našich občanov.

Aký bol postup pri jeho príprave?

Pri samostatnom spracovávaní komunitného plánu sociálnych služieb mesta Turzovka pracovala a opakovane sa stretávala riadiaca skupina pre tvorbu tohto  dokumentu. Členmi skupiny boli: Ing. Marián Masnica, prednosta MsÚ v Turzovke, PaeDR. Eleonora Nekorancová, predsedníčka Komisie sociálnej a zdravotnej, poslankyňa MSZ, PhDr. Roman Bartoš PhD., koordinátor a analytik KPSS mesta Turzovka a Mgr. Marcela Polková, sociálna pracovníčka mesta. Riadiaca skupina v roku 2017 vypracovala organizačný a riadiaci poriadok. Taktiež pripravila dotazníky zisťovania sociálnych potrieb pre občanov. Riadiaca skupina vytvorila pracovné skupiny a tie sa riadili potrebami občanov. Boli určené pre rodinu a deti, seniorov, ľudí so špecifickými potrebami a ich rodiny. Štvrtá pracovná skupina bola zameraná na osoby bez prístrešia a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením.

Počas viacerých stretnutí sa pripravovali SWOT analýzy, na základe ktorých sa následne určili priority v sociálnej oblasti podľa cieľových skupín a boli rozpracované jednotlivé opatrenia a aktivity zamerané na riešenie pripomienok a potrieb občanov.

Sociálnej oblasti sa začala venovať mimoriadna pozornosť. Čo je hlavným cieľom tohto dokumentu?

Chceme, aby vypracovaný dokument nebol len formálny. Hľadáme možnosti účinne ho zapracovať do života našich občanov. Zameriavame sa hlavne na tieto ciele:

1. Posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov mesta

2. Predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín

3. Opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na okraji.


Vytvorené: 16. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2018 08:30
Autor: