Obsah

Rozhovor s primátorom mesta Turzovka JUDr. Ľubomírom Golisom

Typ: ostatné
Mesto získalo v roku 2017 z mimorozpočtových zdrojov vyše 600 tisíc €

Pán primátor, v minulom čísle mestských novín sme informovali občanov o činnosti mesta v rokoch 2015-2016. Ktoré investičné akcie sa podarilo zrealizovať i v roku 2017?
Aj v tomto roku sme pokračovali v investičných akciách. V roku 2016 sme sa sústredili na modernizovanie školských zariadení pre našich škôlkarov, teraz sme  investovali a zmodernizovali objekty pri základnej škole Bukovina. Tu sme zrealizovali zateplenie obvodového plášťa s prístavbou vstupu do A pavilónu v celkovej hodnote 135 000.- eur. Taktiež v areáli ZŠ sme vybudovali multifunkčné ihrisko s tartanovým povrchom za 120 000.- eur.
V meste sme začali s budovaním chodníkov, ktoré realizovala naša firma Mestský podnik služieb. Tam sme investovali celkom cca 50 000.- eur. V tomto roku sme boli úspešní pri predkladaní projektov financovaných európskou úniou. Zrekonštruovali sme sakrálne pamiatky- kaplnky a vybudovali prístupovú komunikáciu v časti Hlinené u Blaškov. Celková hodnota investícií bola 82 000.- eur. Taktiež v spolupráci s Mestským podnikom služieb sme pre mesto z eurofondov získali techniku na zber komunálneho odpadu a to nákladné motorové vozidlo s hydraulickou rukou, kontajnery,  drtič betónu v celkovej hodnote 213 000.- eur. Celkovo sme  v roku 2017 investovali finančné zdroje vo výške 1 348 838.- eur.

Ako sa darilo mestu v získavaní mimorozpočtových zdrojov?
Vzhľadom na investičné akcie nám je jasné, že nemohli byť zrealizované len z vlastných zdrojov. V tomto roku sme pri predkladaní rôznych projektov boli v celku veľmi úspešní, nakoľko sme získali z celkových investičných akcií 45% z mimorozpočtových zdrojov, čo predstavuje čiastku 607 715.- eur.

Čo považujete za najvýznamnejšie úspechy uplynulého roka?
Medzi najvýznamnejšie úspechy považujem to, že sme našim žiakom na ZŠ zabezpečili dôstojné podmienky na vyučovanie a hlavne vytvorili športovisko priamo v areáli, kde môžu vykonávať rôzne športové disciplíny a tým zvyšovať svoju kondíciu a možnosť trávenia voľného času. Taktiež sme pokračovali v príprave významných projektov, ktoré mesto posunú medzi moderné sídla. Už teraz nám je jasné, že sme postupovali správne a už väčšia časť našich projektov je v súčasnej dobe schválená a pripravená na realizáciu v roku 2019.

Pán primátor, môžete našim čitateľom prezradiť ako mesto hospodárilo v roku 2017?
Aj napriek týmto veľkým investíciám mesto naďalej hospodárilo veľmi zodpovedne. Podľa hodnotenie INEKA bolo mesto v hospodárení miest  Slovenska na 12 priečke spomedzi 138 miest.
 


Vytvorené: 24. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2018 09:43
Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka