Obsah

Rozhovor s primátorom mesta Turzovka JUDr. Ľubomírom Golisom

Typ: ostatné
Mestu sa podarilo získať vo volebnom období 2014 - 2018 mimorozpočtové finančné zdroje vo výške 4 milióny eur

Pán primátor, v predošlých mestských novinách sme informovali občanov o činnosti mesta v uplynulých troch rokoch. Ako poznamenávajú aj občania, rok 2018 je činorodý. Určite tomu predchádza dôsledná príprava.

- Áno, máte pravdu. Projekty, ktoré sme realizovali tento rok, skutočne potrebovali dôslednú prípravu. Išlo hlavne o vypracovanie projektovej dokumentácie a vysporiadanie pozemkov pod stavbami: prepojovacej cesty Nádražná ulica- areál polikliniky- gymnázium, školských schodov k ZŠ a toľko očakávané chodníky v najnebezpečnejších úsekoch štátnej cesty, kde sú občania vystavovaní nebezpečenstvu vplyvu cestnej premávky motorových vozidiel. V neposlednom rade bolo potrebné zabezpečiť finančné krytie a vysúťažiť najlepšieho a finančne najlacnejšieho zhotoviteľa, čo sa nám aj podarilo.

Ktoré investičné akcie sú najvýraznejšie?

- Ako som už povedal v predchádzajúcej časti, medzi najdôležitejšie projekty patria: prepojovacia cesta v centre mesta a súčasne navrátenie autobusovej zastávky k železničnej stanici. Tak vznikne moderná integrovaná doprava do zamestnania, či školy: bicykel- autobus- vlak. Ďalším dôležitým projektom boli schody k ZŠ Bukovina, ktoré boli v havarijnom stave. Dobudovali sme k nim aj časť chodníka, čo zabezpečí bezpečnosť detí pri dochádzaní do školy. Nemenej dôležitým projektom je zabezpečenie vybudovania chodníka popri cestách II. triedy, kde chodníky zabezpečia občanom bezpečnosť. Takto by som mohol menovať ďalej, či už ide o výstavbu oporného múru a odvodnenie v mestskej časti Predmier, miestnu komunikáciu a parkovisko pri bytovom dome 272, chodníky v mestskej časti Závodie a iné.

Mesto sa snaží získať financie aj z mimorozpočtových zdrojov. Aká bola úspešnosť mesta v tejto oblasti?

- Na to, aby sa mesto rozvíjalo, aby budovalo infraštruktúru pre svojich občanov, potrebujeme získavať mimorozpočtové zdroje. V tejto oblasti sa nám celkovo darilo. Za volebné obdobie 2014-2018 získalo mesto z mimorozpočtových zdrojov 4 milióny eur, ktoré sme použili, alebo ešte použijeme na investičné, ako aj neinvestičné aktivity a projekty, ktoré slúžia občanom mesta.

Aké investičné aktivity môžu Turzovčania očakávať?

- Do nadchádzajúceho obdobia máme pripravených veľa projektov a aktivít, hlavne investičné akcie, ako je komplexné zateplenie budovy MsÚ, vybudovanie cyklochodníka, pokračovanie v budovaní chodníkov. Hodnota týchto aktivít predstavuje čiastku približne 2,5 milióna eur, na ktoré máme zabezpečené i finančné zdroje. Jedným z najvyšších cieľov do budúcna je výstavba domu sociálnych služieb pre našich seniorov a preto robíme všetky kroky k tomu, aby sa nám to podarilo.


Vytvorené: 16. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2018 09:43
Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka