Obsah

Rozhovor s primátorom Turzovky JUDr. Ľubomírom Golisom

Typ: ostatné
Projektové aktivity v meste Turzovka v roku 2018, financované z vlastných zdrojov

Pán primátor, môžete našim občanom upresniť, ktoré aktivity realizuje mesto v tomto roku v prospech občanov?

Podobne, ako aj v predchádzajúcich rokoch, bolo našim zámerom aj v tomto roku, realizovať aktivity tak, aby nebola vynechaná žiadna z mestských častí. Pretože sa jedná o pomerne široký záber aktivít, kvôli prehľadnosti ich uvediem v nasledovnej štruktúre:

  1. Ukončené aktivity

Názov aktivity

Náklady v €

Dokončenie III.  terasy hrobových miest na novom cintoríne

       70 635

Vybudovanie dopravného ihriska v objekte MŠ – Šarky

6 850

Vybudovanie 10 parkovacích miest v areáli bývalej polikliniky

4 100

Vybudovanie 9 parkovacích miest pri budove Energetika s.r.o.

4 250

Vybudovanie 20 parkovacích miest pri zelených bytovkách

8 100

Odvodňovacie práce na Vyšnom konci a pred objektom MŠ - Šarky

6 000

Vybudovanie chodníka v mestskej časti Závodie v dĺžke 320 m

28 000

Odkúpenie budovy bývalého klubu I.TRAN s.r.o s priľahlými
pozemkami

      150 000

Rozšírenie verejného osvetlenia v Závodí ( u Frišov) v dĺžke 120 m

4 820

S p o l u :

       281 955

 

  1. Aktivity v realizácii

Názov aktivity

Náklady v €

Rekonštrukcia  schodov k ZŠ Bukovina

       64 811

Montáž verejného osvetlenia k schodom na ZŠ Bukovina

8 749

Rozšírenie verejného osvetlenia v Závodí – autoumývareň v dĺžke 130 m

3 700

Vybudovanie chodníka – vstup do ŽS + chodník pri miestnej komunikácii

8 000

Prestavba podláh a sociálnych zariadení v ZUŠ Turzovka

10 000

Vybudovanie nového komplexu detského ihriska (spoluúčasť mesta 60,86%)

32 216

S p o l u :

      126 676

 

  1. Aktivity pred zahájením, s pripravenou projektovou dokumentáciou

Názov aktivity

Náklady v €

Rekonštrukcia miestnej komunikácie a odvodnenie v Predmieri

 98 070

Vybudovanie chodníka v mestskej časti Hlinené v dĺžke 300 m

45 708

Vybudovanie chodníka v mestskej časti Vyšný koniec v dĺžke 700 m

135 966

Vybudovanie chodníka v mestskej časti Predmier v dĺžke 500 m

153 375

Vyasfaltovanie miestnej komunikácie a parkoviska – blok 272

10 000

Vyasfaltovanie miestnych komunikácii v ostatných mestských častiach

140 000

S p o l u:

      583 119

 

Aké väčšie investičné akcie plánujete zahájiť v tomto roku?

Plánujeme optimalizáciu dopravného prepojenia miestnych komunikácií: Nádražnej a Štúrovej ulice s prepojením na areál bývalej polikliniky. Predpokladané náklady vo výške cca 472 tis. € budú hradené z úveru. 

Druhou aktivitou  je výstavba Centra sociálnych služieb v Turzovke na Vyšnom konci, na mieste bývalej MŠ. Spracovaná projektová dokumentácia predpokladá celkové náklady vo výške 1 451 634€ 

Pri výstavbe centra plánujeme hlavne využiť mimorozpočtové zdroje mesta.

Pán primátor, môžete uviesť významnejšie projektové aktivity, ktoré sú aktuálne v schvaľovacom konaní?

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, program „INTERREG V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020“ boli podané projekty:

  1. „Multimodálne prepojenie na pohraničí“ v celkovej výške 278 066,62 €. V rámci projektu máme záujem vytvoriť centrum turisticko – integrovanej dopravy
  2.  „Tradície Kęt a Turzovky so ženským podpisom...“ v celkovej výške 28 148,55 €
  3. „Spoznávajme sa navzájom“ v celkovej výške 22 026 €

Spoluúčasť mesta v týchto projektoch je vo výške 5% .     

V tomto roku bol podaný aj projekt „Stavebné úpravy telocvične ZŠ Turzovka“ v celkovej výške 79 817 € a spoluúčasť mesta ja vo výške 10 %.

 

 

 


Vytvorené: 30. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 30. 7. 2018 13:59
Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka