Obsah

Zasadali odborné komisie mestského zastupiteľstva

Typ: ostatné
Výstupy budú prerokované na MsZ 21.februára 2019

Prvýkrát v tomto volebnom období zasadala komisia mládeže, vzdelávania, športu a kultúry, ktorú viedol jej predseda Mgr. Rastislav Bakajsa. V malej zasadačke MsÚ sa v pondelok 4. februára zišli jej členovia, aby prerokovali jednotlivé body programu. Zaoberali sa plánom akcií a podujatí Kultúrneho a spoločenského strediska. Zástupkyňa primátora MUDr. Viera Belková predložila aj výzvu  na podávanie návrhov na udeľovanie ocenení pre rok 2019.

Jedným z bodov programu bolo aj prejednanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019 pre kluby, organizácie a spolky pôsobiace na území nášho mesta.  Najväčšiu diskusiu vyvolala žiadosť FK Tatran o navýšenie dotácie oproti minulému roku. Poslanci a členovia komisie sa následne zhodli na kompromisnej výške príspevku. 

Pred februárovým zasadnutím mestského zastupiteľstva, po prvý raz v utorok 12. februára rokovala aj komisia finančná a správy majetku mesta. Komisiu viedla predsedníčka Ing. Jana Majtánová. Hlavným bodom programu bolo prerokovanie návrhu rozpočtu mesta Turzovka a príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2019 a rámcových rozpočtov na roky 2020-2021.Návrh rozpočtu mesta Turzovka je zostavený s prebytkom viac ako 20 000,- €. Medzi kapitálové výdavky sú zahrnuté najmä investičné akcie ako je napr. komplexné zateplenie budovy mestského úradu, vybudovanie cyklochodníka a pod..

Členovia komisie spolu s riaditeľmi organizácií diskutovali o novelizácii zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a dopade zvyšovania miezd zamestnancov na rozpočty jednotlivých organizácií. 

V stredu 13. februára zasadala aj komisia podnikateľská, obchodu, cestovného ruchu a verejného poriadku, ktorú viedol predseda komisie JUDr. Martin Birka za účasti primátora mesta JUDr. Ľubomíra Golisa, jeho zástupkyne MUDr. Viery Belkovej a prednostu MsÚ JUDr. Františka Mravca. Hlavným bodom programu bola Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018.                         

Po jej skončení zasadala aj komisia životného prostredia, dopravy, výstavby a územného plánu. Viedol ju predseda Ing. Martin Mravec. Prítomní členovia sa okrem iného zaoberali alternatívnymi návrhmi dopravného značenia, po vybudovaní prepojenia ulíc Nádražná, Štúrova s areálom polikliniky. Taktiež prerokovali návrh dopravnej parkovacej politiky v meste Turzovka.


Vytvorené: 19. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2019 15:51
Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka