Obsah

 Zámery nakladania s majetkom mesta rok 2021

Zámer p. Mgr. Židek.pdf (122.24 kB)

Ponuka na prenájom  viac na mesto/uradna-tabula

Zámery nakladania s majetkom mesta rok 2020

Zámer odpredaja pozemku – Žilinský samosprávny kraj

Zámer odpredaja pozemku - p. Ján Čagala

PONUKA- PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV KANCELÁRIE Č.77,81,82,83 viac - mesto/uradna-tabula/ponuka-prenajom-nebytovych-priestorov-kancelarie-c77818283-583.html?kshowback=

ZÁMER- ODPREDAJ POZEMKU C-KN Č. 2650_3 PRE ŽIADATEĽA - P. MIROSLAV RUDINSKÝ, PREDMIER 250, TURZOVKA

ODPREDAJ POZEMKU C-KN Č. 2338_26 PRE MGR. EVU KOVÁČIKOVÚ, TURZOVKA, ZÁVODIE Č. 126

ODPREDAJ POZEMKU C-KN Č. 2336_3 PRE ING. LADISLAVA BARČÁKA A MANŽ. MGR. EVU BARČÁKOVÚ, TURZOVKA, ZÁVODIE Č. 98

ODPREDAJ POZEMKU C-KN Č. 2401_55 PRE P. JÁNA HRUŠKU A MANŽ. BOŽENU HRUŠKOVÚ TURZOVKA, STRED 422.pdf (97.88 kB)

ZÁMER ZÁMENY POZEMKOV Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Odpredaj pozemku C-KN č. 2336/3 pre Ing. Ladislava Barčáka a manž. Mgr. Evu Barčákovú, Turzovka, Závodie č. 98

Odpredaj pozemku C-KN č. 2338/26 pre Mgr. Evu Kováčikovú, Turzovka, Závodie č. 126

Odpredaj pozemku C-KN č. 2401/55 pre p. Jána Hrušku a manž. Boženu Hruškovú Turzovka, Stred 422

 

Zámery nakladania s majetkom mesta rok 2019

mesto/uradna-tabula/2019

 

Zámery nakladania s majetkom mesta rok 2018

mesto/uradna-tabula/2018

 

Zámery nakladania s majetkom mesta rok 2017 

mesto/uradna-tabula/2017