Obsah

Školský úrad

Smernica č. 50/2013, ktorou sa určuje postup obvodného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov tu ku stiahnutiu

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach tu ku stiahnutiu


Správa z pracovného stretnutia expertov v oblasti školského stravovania a členov 1. AŠKOS, ktoré sa uskutočnilo dňa : 12.02.2019 v Žiline.

Hlavným bodom programu bola téma – Školské stravovanie dnes a zajtra, aplikácia zákona č. 544/2010  Z.z. o dotáciách.

Upresnenie názvu: Nie sú to obedy zadarmo, ale plošné dotácie pre školské jedálne ZŠ, MŠ, z dôvodu zlepšiť zdravé stravovanie. Ide o dotáciu v hodnote – 1,20 eur, finančné pásmo určuje vedúca ŠJ.

Dotácia sa môže aj rozložiť na iné jedlo – desiata, olovrant, alebo zostatok dotácie sa presúva na režijné náklady. Peniaze z dotácie, ktoré sa presunuli do réžie môže ŠJ použiť na nákup – obrusy, servítky, papierové vrecka – niečo na skultúrnenie stravovania, nesmú sa platiť energie, kupovať nábytok, ...

Dotácia sa dá využiť aj na suchý obed , ale iba vo výnimočných prípadoch a v určitom čase /pohroma, porucha, prestavba, .../

Zriaďovateľ žiada o dotáciu iba 1x, žiadosť sa skladá z 3 častí, nevyžaduje sa menný zoznam, ale iba počty detí. Ak sa navýši počas školského roka počet stravníkov, nemal by byť problém s odoberaním obeda, nakoľko sú zarátané aj  prázdniny, dni voľna a pod. Zriaďovateľ posiela dotáciu na vydané obedy, nových stravníkov musí nahlásiť na ÚPSVaR. Podmienka, pre výdaj obeda pre stravníka:

  1. Musí byť v škole
  2. Musí byť prihlásený na obed

Z toho dôvodu, že ak dieťa nie je v škole a rodič mu príde pre obed, musí ho zaplatiť, lebo nesplnil podmienky /nebol v škole/.

Aktualizuje sa nový počet detí až v auguste. Zriaďovateľ vypláca dotáciu aj na diétne stravovanie, ale iba na základe potvrdenia lekára špecialistu pre: šetriaca diéta, diabetes, celiakia - zo zákona mu vyplýva. Inak dieťa, ktoré sa nestravuje v ŠJ spadá do kompetencie riaditeľa školy.

Financie na dobudovanie kapacít pre ŠJ sú už vyčlenené, informácie budú na stránkach – AŠKOS.

Zatiaľ riaditeľ nemôže prijať viac stravníkov, ako je kapacita školskej jedálne. Musí selektovať, uprednostniť ročníky -  1. - 4., dať kritéria, obed sa musí vydať do 3 hodín od navarenia, ... Nemusí požiadať zriaďovateľ o  dotáciu, ak nemá kapacitné podmienky.

Zápisný lístok musí obsahovať všetky informácie - prihlásene, odhlásenie, platenie réžie, vratná kaucia, ak sa dieťa neodhlási z obeda, rodič hradí plnú čiastku. Vzorové rozhodnutie o prijatí stravníka bude na stránkach AŠKOS v mesiaci máji. Zapracovať informácie aj do VZN obce, ako i do pracovného poriadku ŠJ. Riaditeľ školy môže vydať aj hromadné rozhodnutie o prijatí stravníkov, lebo nie je v súlade so správnym poriadkom. Riaditeľ školy a vedúca ŠJ prostredníctvom rodičovských združení vysvetlí rodičom, že nie sú obedy zadarmo, že ide o dotáciu a vysvetlí tiež podmienky stravovania.

Vyúčtovanie dotácie sa zasiela do 31.12.2019, zvyšnú dotáciu vrátiť do 10.01.2020.

Katalóg pracovných činností  - Nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z. 

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

04 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.30b) Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

20 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy alebo učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie), majster odbornej výchovy, vychovávateľ, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.30bZákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.