Obsah

VZN a legislatívne normy Mesta

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

2015

2015 - VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení

vzn_o_urceni_dotacie.pdf Stiahnuté: 100x | 24.02.2015

2015 - Vnútorná smernica č. 1/2015 v podrobnostiach pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

vnutorna_smernica_c_1_2015_protispolocenska_cinnost.pdf Stiahnuté: 105x | 10.02.2015

2014

VZN č.1/2014 o udeľovaní ocenení Mesta Turzovka

vzn1_2014.docx Stiahnuté: 130x | 06.03.2014

2013

Novelizácia VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, MŠ a šk. zariadení

noveliz12.doc Stiahnuté: 100x | 09.12.2013

Novelizácia č.1/2013 VZN č.7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dro

novelizacia1_2013.doc Stiahnuté: 110x | 09.12.2013

Novelizácia č.1/2013 - VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej um

novelizacia55.docx Stiahnuté: 97x | 21.11.2013

Novelizácia č.1/2013 - VZN č.7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

novelizacia323.doc Stiahnuté: 107x | 21.11.2013

VZN č.7/2013 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Turzovka

reklama323.pdf Stiahnuté: 96x | 31.10.2013

VZN č.6/2013 o záväznej časti Územného plánu zóny Turzovka - IBV Bukovina

bukovina1.pdf Stiahnuté: 98x | 31.10.2013

VZN č.5/2013 o verejnom poriadku na území mesta Turzovka

VZN Mesta Turzovka o verejnom poriadku na území mesta Turzovka.doc Stiahnuté: 125x | 21.06.2013

VZN č.2/2013 o záväzných častiach zmeny a doplnku č.2 ÚP mesta Turzovka

uzemny_plan.doc Stiahnuté: 93x | 27.02.2013

Novelizácia č.1.2013 VZN č.6.2009 o nakladaní s komunálnym odpadom

1_2013.doc Stiahnuté: 102x | 27.02.2013

VZN č.4/2013 o sieti, správe a používaní miestnych komunikácií

2_2013.docx Stiahnuté: 220x | 27.02.2013

VZN č.3 - 2013 o vodení a držaní psov na území Mesta Turzovka

3_2013.doc Stiahnuté: 115x | 27.02.2013

2012

VZN o odpadoch-novela

VZN o odpadoch-novela 2013.doc Stiahnuté: 106x | 09.01.2013

Ohlásenie k miestnym daniam

Ohlásenie k miestnym daniam....docx Stiahnuté: 99x | 09.01.2013

Novelizácia č.1/2012 - VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

Návrh VZN 2013-dane.doc Stiahnuté: 113x | 09.01.2013

Novelizácia č.2/2012 - VZN č.2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

VZN č.22008 školné.docx Stiahnuté: 97x | 09.01.2013

VZN dotácia na žiaka 2013

Návrh VZN dotácia na žiaka 2013.docx Stiahnuté: 97x | 09.01.2013

Novelizácia č. 1/2012 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Turzovka

zasady hospodarenia.docx Stiahnuté: 108x | 17.05.2012

Stránka