Obsah

VZN a legislatívne normy Mesta

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

2012

Novelizácia č.1/2012 - Zásady odmeňovania volených funkcionárov Mesta Turzovka ...

novelizacia c1.doc Stiahnuté: 104x | 17.05.2012

VZN č.1.2012 o doplnku č.1 k záväznej čast i ÚP mesta Turzovka.doc

VZN č.1.2012 o doplnku č.1.doc Stiahnuté: 104x | 12.03.2012

Novelizácia č.1.2012 VZN č.1.2010 o výške dotácie na prevádzku v školách a šk. zar.

Novelizácia č.1.2012 VZN č.1.2010.docx Stiahnuté: 102x | 12.03.2012

2011

VZN Mesta Turzovka č. 1/2011 o Mestskej polícii v Turzovke - Novelizácia č.1/2019

VZN č.1 - 2011 o Mestskej polícii v Turzovke.doc Stiahnuté: 112x | 20.02.2019

Novelizácia č1/2011 VZN č. 7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Novelizácia č.1.2011 VZN č.7.2009 o miestnych daniac_h a poplatku za KO a DSO na území mesta Turzovka.doc Stiahnuté: 104x | 15.12.2011

Novelizácia č. 1/2011 VZN č. 6/2009 o nakladaní s KO a DSO území mesta Turzovka

Novelizácia č.1.2011 VZN č.6.2009 o nakladaní s KO_ a DSO na území mesta Turzovka.doc Stiahnuté: 107x | 15.12.2011

VZN č. 3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verej. vodovodu a odvádzania odpad. vody ver.kanal

VZN 3-2011 o napájaní nehnuteľností na vodovod a kanalizáciu.pdf Stiahnuté: 117x | 02.06.2011

Novelizácia č.1/2011 VZN Mesta Turzovka č.1/2006 o pohrebníctve –

novelizacia 1-2011 o pohrebníctve.pdf Stiahnuté: 192x | 02.06.2011

VZN č. 2/2011 - Požiarny poriadok mesta Turzovka

VZN č.2 2011 - Požiarny poriadok mesta.doc Stiahnuté: 135x | 23.03.2011

Novelizácia č.1 - 2011 VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v školách

2011VZN o určení dotácie na prevádzku v školách.doc Stiahnuté: 96x | 23.03.2011

Zásady odmeňovania volených funkcionárov, členov samospráv. orgánov a odmeňov. úkonov za obrady

Zasadyodmenovaniafunkcionarov.doc Stiahnuté: 117x | 23.03.2011

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Turzovka-novelizácia č. 1-úplné znenie

Zasadyhospodarenia-novelizaciac.1-2011.doc Stiahnuté: 115x | 23.03.2011

2010

Štatút mesta Turzovka - novelizácia č. 1/2010

Štatút mesta Turzovka - novelizácia č.1 - 2010.doc Stiahnuté: 99x | 12.03.2019

2010 - VZN č. 3/2010 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Turzovka

VZN 3-2010 o chove, držaní a vodení psov.doc Stiahnuté: 196x | 25.05.2010

2010 - VZN č. 2/2010 o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Mesta

VZN 2-2010 o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií.doc Stiahnuté: 100x | 25.05.2010

2010 - Novelizácia č. 1/2010 VZN Mesta Turzovka č. 1/2006 o pohrebníctve

Novelizacia 1.2010 cint.sluzby,poriadku.doc Stiahnuté: 99x | 25.05.2010

2010 - VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a šk. zariad. - Novelizácia č. 10/2019

VZN č.1 2010 - o určení výšky dotácie pre školy a šk. zar.doc Stiahnuté: 107x | 12.03.2019

2009

2009 - VZN č.7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN č.7.09 dan,popl. za KO a DSO.doc Stiahnuté: 121x | 10.12.2009

2009 - VZN č.6/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č.6. 09 KO a DSO.doc Stiahnuté: 120x | 10.12.2009

2009 - VZN č. 5/2009 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene v meste Turzovka

VZN č. 5.09 o tvorbe,ochrane zelene.doc Stiahnuté: 102x | 10.12.2009

Stránka