Obsah

VZN a legislatívne normy Mesta

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

2010

2010 - Novelizácia č. 1/2010 VZN Mesta Turzovka č. 1/2006 o pohrebníctve

Novelizacia 1.2010 cint.sluzby,poriadku.doc Stiahnuté: 115x | 25.05.2010

2010 - VZN č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a šk. zariad. - Novelizácia č. 10/2019

VZN č.1 2010 - o určení výšky dotácie pre školy a šk. zar.doc Stiahnuté: 124x | 12.03.2019

2009

2009 - VZN č.7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN č.7.09 dan,popl. za KO a DSO.doc Stiahnuté: 163x | 10.12.2009

2009 - VZN č.6/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č.6. 09 KO a DSO.doc Stiahnuté: 147x | 10.12.2009

2009 - VZN č. 5/2009 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene v meste Turzovka

VZN č. 5.09 o tvorbe,ochrane zelene.doc Stiahnuté: 120x | 10.12.2009

2009 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Turzovka

Zásady hospodárenia december.doc Stiahnuté: 127x | 10.12.2009

2009 - Novelizácie č.1/2009 VZN č.4/2009,kt.sa určuje postup, podmienky a úhrada pri poskyt.služieb

2009-novelizácia soc.službách.doc Stiahnuté: 110x | 26.10.2009

2009 - Novelizácia č.1/2009 VZN č. 2/2008 o poplatkoch a čiastočnej úhrade N v školách a škol.zariad

2009-úhrada N v školách.DOC Stiahnuté: 113x | 26.10.2009

2009 - VZN č.4/2009, kt. sa určuje postup, podmienky a výška úhrady pri poskytovaní soc.služieb

2009-poskytovanie soc.služieb.doc Stiahnuté: 161x | 26.10.2009

2009 - Novelizácia č.1/2009 VZN o poskytovaní a výške úhrady za prepravnú službu občanom v meste

2009-úhrada za prepr.službu.doc Stiahnuté: 108x | 26.10.2009

2009 - Novelizácia č.1/2009 VZN, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskyt.soc.pomoci

2009- soc. výpomoc.doc Stiahnuté: 115x | 26.10.2009

2009 - VZN č.3/2009 o premávke na pozemných komunikáciách, státí a parkovaní motorových vozidiel

2009-premávka na poz.komunik..doc Stiahnuté: 180x | 26.10.2009

2009-VZN č.2/09 o pod. predaja výrobkov a poskytovania služ. na trh. miestach - Novelizácia č.1/2017

2009 - predaj výrobkov.doc Stiahnuté: 139x | 26.10.2009

2009 - VZN č.1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škols.dochádzky v ZŠ

2009 - zápis dieťaťa.doc Stiahnuté: 125x | 26.10.2009

2008

2008 - VZN č.1/2008 o záväznej časti Územného plánu mesta Turzovka

2008 - územný plán.doc Stiahnuté: 161x | 11.03.2009

2008- VZN č.4/2008 o poplatkoch za pracov. úkony vykonávané mestským úradom a organizác. samosprávy

2008 - poplatky.doc Stiahnuté: 128x | 11.03.2009

2008 - Novelizácia č. 1/2008 VZN o poskytovaní spoločného stravovania v meste Turzovka

2008 - stravovanie.doc Stiahnuté: 113x | 11.03.2009

2008 - VZN o úprave legislatívnych noriem a záväz.nariadení mesta Turzovka v súvislosti s eurom

2008 - euro.doc Stiahnuté: 110x | 11.03.2009

2008 - VZN č.2/2008 o poplatkoch a čiastočnej úhrade nákladov v školách a školských zariadeniach

2008 - školy.doc Stiahnuté: 110x | 11.03.2009

2007

Organizačný poriadok Mestského úradu v Turzovke

2007- organizačný poriadok MsÚ.doc Stiahnuté: 119x | 23.03.2011

Stránka