Obsah

VZN a legislatívne normy Mesta

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

2009

2009 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Turzovka

Zásady hospodárenia december.doc Stiahnuté: 102x | 10.12.2009

2009 - Novelizácie č.1/2009 VZN č.4/2009,kt.sa určuje postup, podmienky a úhrada pri poskyt.služieb

2009-novelizácia soc.službách.doc Stiahnuté: 95x | 26.10.2009

2009 - Novelizácia č.1/2009 VZN č. 2/2008 o poplatkoch a čiastočnej úhrade N v školách a škol.zariad

2009-úhrada N v školách.DOC Stiahnuté: 96x | 26.10.2009

2009 - VZN č.4/2009, kt. sa určuje postup, podmienky a výška úhrady pri poskytovaní soc.služieb

2009-poskytovanie soc.služieb.doc Stiahnuté: 133x | 26.10.2009

2009 - Novelizácia č.1/2009 VZN o poskytovaní a výške úhrady za prepravnú službu občanom v meste

2009-úhrada za prepr.službu.doc Stiahnuté: 92x | 26.10.2009

2009 - Novelizácia č.1/2009 VZN, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskyt.soc.pomoci

2009- soc. výpomoc.doc Stiahnuté: 100x | 26.10.2009

2009 - VZN č.3/2009 o premávke na pozemných komunikáciách, státí a parkovaní motorových vozidiel

2009-premávka na poz.komunik..doc Stiahnuté: 143x | 26.10.2009

2009-VZN č.2/09 o pod. predaja výrobkov a poskytovania služ. na trh. miestach - Novelizácia č.1/2017

2009 - predaj výrobkov.doc Stiahnuté: 118x | 26.10.2009

2009 - VZN č.1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škols.dochádzky v ZŠ

2009 - zápis dieťaťa.doc Stiahnuté: 105x | 26.10.2009

2008

2008 - VZN č.1/2008 o záväznej časti Územného plánu mesta Turzovka

2008 - územný plán.doc Stiahnuté: 120x | 11.03.2009

2008- VZN č.4/2008 o poplatkoch za pracov. úkony vykonávané mestským úradom a organizác. samosprávy

2008 - poplatky.doc Stiahnuté: 108x | 11.03.2009

2008 - Novelizácia č. 1/2008 VZN o poskytovaní spoločného stravovania v meste Turzovka

2008 - stravovanie.doc Stiahnuté: 96x | 11.03.2009

2008 - VZN o úprave legislatívnych noriem a záväz.nariadení mesta Turzovka v súvislosti s eurom

2008 - euro.doc Stiahnuté: 96x | 11.03.2009

2008 - VZN č.2/2008 o poplatkoch a čiastočnej úhrade nákladov v školách a školských zariadeniach

2008 - školy.doc Stiahnuté: 94x | 11.03.2009

2007

Organizačný poriadok Mestského úradu v Turzovke

2007- organizačný poriadok MsÚ.doc Stiahnuté: 99x | 23.03.2011

Štatú mesta Turzovka

2007 - štatút.doc Stiahnuté: 105x | 23.03.2011

2007 - VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdroj.

2007 - ochrana ovzdušia.doc Stiahnuté: 129x | 26.10.2009

2007 - Novelizácia č. 1/2007 - VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

2007 - novelizácia času predaja.doc Stiahnuté: 99x | 26.10.2009

2007 - Novelizácia č. 1/2007 VZN o verejnom poriadku na území mesta Turzovka

2007 - verejný poriadok.doc Stiahnuté: 92x | 26.10.2009

2007 - VZN o postupe pri poskytovaní fin.príspevkov na vykonávanie opatrení ochrany detí

2007 - sociálnoprávna ochrana.doc Stiahnuté: 127x | 26.10.2009

Stránka