Obsah

VZN a legislatívne normy Mesta

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

2007

Štatú mesta Turzovka

2007 - štatút.doc Stiahnuté: 121x | 23.03.2011

2007 - VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdroj.

2007 - ochrana ovzdušia.doc Stiahnuté: 145x | 26.10.2009

2007 - Novelizácia č. 1/2007 - VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

2007 - novelizácia času predaja.doc Stiahnuté: 115x | 26.10.2009

2007 - Novelizácia č. 1/2007 VZN o verejnom poriadku na území mesta Turzovka

2007 - verejný poriadok.doc Stiahnuté: 112x | 26.10.2009

2007 - VZN o postupe pri poskytovaní fin.príspevkov na vykonávanie opatrení ochrany detí

2007 - sociálnoprávna ochrana.doc Stiahnuté: 155x | 26.10.2009

2007 - Rokovaní poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Turzovke

2007 - rok.poriadok komisií MsZ.doc Stiahnuté: 226x | 26.10.2009

2007 - VZN,ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky soc.pomoci,pôžičky

2007 - pôžičky.doc Stiahnuté: 132x | 17.09.2009

2007 - VZN o poskytovaní a výške úhrady za prepravnú službu občanom v meste Turzovka

2007 - prepravná služba.doc Stiahnuté: 106x | 16.09.2009

2007 - VZN mesta o poskytovaní spoločného stravovania v meste Turzovka

2007 - stravovanie.doc Stiahnuté: 146x | 16.09.2009

2007 - Zásady činností komisií mestského zastupiteľstva v Turzovke

2007 - zásady činn..doc Stiahnuté: 180x | 11.03.2009

2006

2006 - Smernica pre vykonávanie VO podľa zákona 26-2005

2006 - VO.doc Stiahnuté: 111x | 11.03.2009

2006 - VZN o pohrebníctve

2006 - pohrebníctvo.doc Stiahnuté: 128x | 11.03.2009

2006 - VZN o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií

2006 - petície.doc Stiahnuté: 115x | 11.03.2009

2005

2005 - Novelizácia č. 1/2005 - VZN o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov

2005-novelizácia nájomného.doc Stiahnuté: 114x | 26.10.2009

2005 - VZN o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií počas voleb. a referendových kampaní

2005 - návrh o umiestň.kampane.doc Stiahnuté: 148x | 26.10.2009

2005 - Novelizácia č. 1/2005 - o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v správe škôl

2005 - zásady FH.doc Stiahnuté: 119x | 26.10.2009

2005 - VZN Mesta Turzovka o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám z vlastných príjmov

2005 - poskytovanie dotácií.doc Stiahnuté: 120x | 26.10.2009

2005 - Novelizácia č. 1/2005 VZN o poskytovaní opatrovat.služby a o úhradách za opatrovateľ. službu

2005 - novel. opatrov. služba.doc Stiahnuté: 107x | 26.10.2009

2005 - Smernica pre uplatňovanie a vykonávanie fin.kontroly a vnútorného auditu vo fin.riadení mesta

2005-smernica o fin.kontrole 1.1.2005.doc Stiahnuté: 115x | 17.09.2009

2005 - Smernice na ochranu objektu MsÚ

2005 - ochrana objektu.doc Stiahnuté: 404x | 11.03.2009

Stránka