Obsah

VZN a legislatívne normy Mesta

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

2007

2007 - Rokovaní poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Turzovke

2007 - rok.poriadok komisií MsZ.doc Stiahnuté: 201x | 26.10.2009

2007 - VZN,ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky soc.pomoci,pôžičky

2007 - pôžičky.doc Stiahnuté: 116x | 17.09.2009

2007 - VZN o poskytovaní a výške úhrady za prepravnú službu občanom v meste Turzovka

2007 - prepravná služba.doc Stiahnuté: 91x | 16.09.2009

2007 - VZN mesta o poskytovaní spoločného stravovania v meste Turzovka

2007 - stravovanie.doc Stiahnuté: 122x | 16.09.2009

2007 - Zásady činností komisií mestského zastupiteľstva v Turzovke

2007 - zásady činn..doc Stiahnuté: 142x | 11.03.2009

2006

2006 - Smernica pre vykonávanie VO podľa zákona 26-2005

2006 - VO.doc Stiahnuté: 95x | 11.03.2009

2006 - VZN o pohrebníctve

2006 - pohrebníctvo.doc Stiahnuté: 109x | 11.03.2009

2006 - VZN o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií

2006 - petície.doc Stiahnuté: 96x | 11.03.2009

2005

2005 - Novelizácia č. 1/2005 - VZN o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov

2005-novelizácia nájomného.doc Stiahnuté: 96x | 26.10.2009

2005 - VZN o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií počas voleb. a referendových kampaní

2005 - návrh o umiestň.kampane.doc Stiahnuté: 127x | 26.10.2009

2005 - Novelizácia č. 1/2005 - o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v správe škôl

2005 - zásady FH.doc Stiahnuté: 105x | 26.10.2009

2005 - VZN Mesta Turzovka o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám z vlastných príjmov

2005 - poskytovanie dotácií.doc Stiahnuté: 103x | 26.10.2009

2005 - Novelizácia č. 1/2005 VZN o poskytovaní opatrovat.služby a o úhradách za opatrovateľ. službu

2005 - novel. opatrov. služba.doc Stiahnuté: 92x | 26.10.2009

2005 - Smernica pre uplatňovanie a vykonávanie fin.kontroly a vnútorného auditu vo fin.riadení mesta

2005-smernica o fin.kontrole 1.1.2005.doc Stiahnuté: 99x | 17.09.2009

2005 - Smernice na ochranu objektu MsÚ

2005 - ochrana objektu.doc Stiahnuté: 319x | 11.03.2009

2005 - VZN Povodňový plán záchranných prác mesta Turzovka

2005 - povodne.doc Stiahnuté: 102x | 11.03.2009

2005 - Zásady o tvorbe finančných fondov - úplné znenie

2005 - fin.fondy.doc Stiahnuté: 100x | 11.03.2009

2004

2004 - VZN o vymedzení miest na vylepovanie plagátov, pútačov, reklamn. a propagač. materiálov

2004-plagáty.doc Stiahnuté: 100x | 26.10.2009

2004 - Zásady povoľovania otváracích hodín v Meste Turzovka - Doplnok VZN o pravidlách času predaja

2004- otváracie hodiny.doc Stiahnuté: 115x | 26.10.2009

2004 - VZN Mesta Turzovka o určení školských obvodov pre I. a II. stupeň základnej školy

2004-škol.obvody.doc.doc Stiahnuté: 91x | 25.03.2009

Stránka