Obsah

VZN a legislatívne normy Mesta

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

2005

2005 - VZN Povodňový plán záchranných prác mesta Turzovka

2005 - povodne.doc Stiahnuté: 118x | 11.03.2009

2005 - Zásady o tvorbe finančných fondov - úplné znenie

2005 - fin.fondy.doc Stiahnuté: 114x | 11.03.2009

2004

2004 - VZN o vymedzení miest na vylepovanie plagátov, pútačov, reklamn. a propagač. materiálov

2004-plagáty.doc Stiahnuté: 122x | 26.10.2009

2004 - Zásady povoľovania otváracích hodín v Meste Turzovka - Doplnok VZN o pravidlách času predaja

2004- otváracie hodiny.doc Stiahnuté: 135x | 26.10.2009

2004 - VZN Mesta Turzovka o určení školských obvodov pre I. a II. stupeň základnej školy

2004-škol.obvody.doc.doc Stiahnuté: 135x | 25.03.2009

2003

2003 - Zásady o tvorbe a použití finančných fondov Mesta Turzovka

2003-Zásady o tvorbe a použití fin.fondov.doc Stiahnuté: 120x | 25.03.2009

2003 - Smernica o inventarizácii majetku mesta

2003- inventarizácia majetku.doc Stiahnuté: 148x | 25.03.2009

2003 - VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta

2003-čas predaja.doc Stiahnuté: 144x | 25.03.2009

2003 - VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu

2003-opatrov.služba.doc Stiahnuté: 123x | 25.03.2009

2003 - Smernica pre uplatňovanie a vykonávanie finančnej kontroly a vnútornom audite vo fin.riadení

2003-fin. kontrole a vnút.audite.doc Stiahnuté: 114x | 25.03.2009

2003 - VZN o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta - zrušené uznesením MsZ č.6/2012

2003 - nariadenie o chove zvierat.doc Stiahnuté: 281x | 25.03.2009

2001 a staršie

1999 - Novelizácia VZN o premávke na pozemných komunikáciách č.1/1999

1999-VZN o premávke.doc Stiahnuté: 111x | 22.02.2018

2001 - VZN o verejnom poriadku na území mesta Turzovka

2001-VZN o verejnom poriadku.doc Stiahnuté: 176x | 22.02.2018

1999 - VZN o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Turzovka

1999-obvyklé nájomné za prenájom.doc Stiahnuté: 114x | 22.02.2018

2000 - VZN o udeľovaní ocenení mesta Turzovka

2000-udeľovanie ocenení.doc Stiahnuté: 124x | 22.02.2018

Stránka