Obsah

VZN a legislatívne normy Mesta

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

2003

2003 - Smernica o inventarizácii majetku mesta

2003- inventarizácia majetku.doc Stiahnuté: 121x | 25.03.2009

2003 - VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta

2003-čas predaja.doc Stiahnuté: 115x | 25.03.2009

2003 - VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu

2003-opatrov.služba.doc Stiahnuté: 85x | 25.03.2009

2003 - Smernica pre uplatňovanie a vykonávanie finančnej kontroly a vnútornom audite vo fin.riadení

2003-fin. kontrole a vnút.audite.doc Stiahnuté: 90x | 25.03.2009

2003 - VZN o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta - zrušené uznesením MsZ č.6/2012

2003 - nariadenie o chove zvierat.doc Stiahnuté: 197x | 25.03.2009

2001 a staršie

1999 - Novelizácia VZN o premávke na pozemných komunikáciách č.1/1999

1999-VZN o premávke.doc Stiahnuté: 85x | 22.02.2018

2001 - VZN o verejnom poriadku na území mesta Turzovka

2001-VZN o verejnom poriadku.doc Stiahnuté: 123x | 22.02.2018

1999 - VZN o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Turzovka

1999-obvyklé nájomné za prenájom.doc Stiahnuté: 92x | 22.02.2018

2000 - VZN o udeľovaní ocenení mesta Turzovka

2000-udeľovanie ocenení.doc Stiahnuté: 95x | 22.02.2018

Stránka