Obsah

Územný plán

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

01 - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 143x | 04.01.2018

02 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:10 000 Stiahnuté: 158x | 04.01.2018

03 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:5 000 Stiahnuté: 161x | 04.01.2018

04 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia Stiahnuté: 112x | 04.01.2018

05 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo Stiahnuté: 111x | 04.01.2018

06 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - energie, telekomunikácie Stiahnuté: 106x | 04.01.2018

07 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP Stiahnuté: 118x | 04.01.2018

08 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny Stiahnuté: 120x | 04.01.2018

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 109x | 04.01.2018

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - pdf Stiahnuté: 130x | 04.01.2018

VZN o záväznej časti zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka Stiahnuté: 106x | 04.01.2018

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - docx Stiahnuté: 120x | 04.01.2018

Textová časť - základné údaje, riešenie územného plánu, doplňujúce údaje, dokladová časť v DOCX Stiahnuté: 132x | 04.01.2018

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - návrh - doc Stiahnuté: 142x | 04.01.2018

VZN - Návrh o záväznej časti zmeny a doplnku č. 3 ÚP mesta Turzovka Stiahnuté: 131x | 04.01.2018

Stránka

  • 1