Obsah

Územný plán

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

01 - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 175x | 04.01.2018

02 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:10 000 Stiahnuté: 198x | 04.01.2018

03 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:5 000 Stiahnuté: 199x | 04.01.2018

04 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia Stiahnuté: 136x | 04.01.2018

05 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo Stiahnuté: 134x | 04.01.2018

06 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - energie, telekomunikácie Stiahnuté: 128x | 04.01.2018

07 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP Stiahnuté: 141x | 04.01.2018

08 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny Stiahnuté: 142x | 04.01.2018

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 129x | 04.01.2018

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - pdf Stiahnuté: 155x | 04.01.2018

VZN o záväznej časti zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka Stiahnuté: 128x | 04.01.2018

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - docx Stiahnuté: 147x | 04.01.2018

Textová časť - základné údaje, riešenie územného plánu, doplňujúce údaje, dokladová časť v DOCX Stiahnuté: 159x | 04.01.2018

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - návrh - doc Stiahnuté: 171x | 04.01.2018

VZN - Návrh o záväznej časti zmeny a doplnku č. 3 ÚP mesta Turzovka Stiahnuté: 164x | 04.01.2018

Stránka

  • 1