Obsah

Agenda mestských bytov

Zákon

Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ⇒TU

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania ⇒TU