Obsah

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje:

Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva, Klientské centrum
Stanislava Stuchliková Schumerová
Kontakt : tel. : 041 420 93 49
e-mail : stanislava.stuchlikova@turzovka.sk

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné. Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Miestny poplatok ukladá mesto alebo obec (správca dane) a je príjmom jeho rozpočtu.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Podnikateľské subjekty a právnické osoby

 

Podnikateľské subjekty a právnické osoby

 

 

Frekvencia odvozu odpadu  (počet vývozov za rok)

Typ zbernej nádoby ( objem v l)

ČN : 13 x

                                     ZN : 26 x

 

ŽN : 52 x

110 l / 5,06€/vývoz

65,78 €

131,56 €

 

263,12 €

120 l / 5,52 €/ vývoz

71,76 €

143,52 €

 

287,04 €

240 l / 11,04 €/ vývoz

143,52 €

287,04 €

 

574,08 €

1100 l / 33 €/ vývoz

429 €

858 €

 

1716 €