Obsah

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje:

Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva, Klientské centrum
Stanislava Stuchliková Schumerová
Kontakt : tel. : 041 420 93 49
e-mail : stanislava.stuchlikova@turzovka.sk

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné. Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Miestny poplatok ukladá mesto alebo obec (správca dane) a je príjmom jeho rozpočtu.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Rodinné domy

Rodinné domy

 

 

Frekvencia odvozu odpadu (počet vývozov za rok)

Typ zbernej nádoby

( objem v l)

                                               ČN : 12 x

                                  ZN : 26 x

 

 

 

110 l

 

 

46,20 €

 

 

100,10 €

 

 

 

120 l

50,40 €

109,20 €

 

 

 

 

 

 

 

240 l

100,8/ 75,60

218,40/163,80

 

 

             
 

25 % zľava pri požívaní 240 l ZN