Obsah

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje:

Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva, Klientské centrum
Stanislava Stuchliková Schumerová
Kontakt : tel. : 041 420 93 49
e-mail : stanislava.stuchlikova@turzovka.sk

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné. Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Miestny poplatok ukladá mesto alebo obec (správca dane) a je príjmom jeho rozpočtu.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Zníženie poplatku za KO a drobné stavebné odpady

Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže mestu, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval alebo nezdržiava na území mesta.

Potrebné doklady:

Takýmito podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Turzovka v danom zdaňovacom období a to:

  • potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
  • potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
  • potvrdenie študentského domova alebo internátu v SR alebo v zahraničí o ubytovaní alebo originál nájomnej zmluvy  (k nahliadnutiu),
  • potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná,
  • potvrdenie o zaplatení v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava alebo originál nájomnej zmluvy, pričom nie je vlastníkom nehnuteľností,
  • potvrdenie o pobyte v zahraničí a potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad alebo potvrdenie od zamestnávateľa ak sa poplatník v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí 
  • v prípade celoročného pobytu v zahraničí je odpustenie poplatku v rodinnom dome  podmienené vrátením zbernej nádoby a v byte potvrdením správcu bytov.

Ak je potvrdenie v cudzom jazyku je potrebné doložiť preklad (nemusí byť úradný).
Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením