Obsah

Pokyny

Pôvodca, prepravca (držiteľ) odpadu je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok Zberného dvora a pokyny riaditeľa organizácie, prípadne pracovníka povereného na preberanie dovezených odpadov :

  1. pri odovzdávaní odpadu je potrebné predložiť: občiansky preukaz a doklad o úhrade poplatku za odpad. pôvodca, prepravca (držiteľ) odpadu je povinný uvádzať pravdivé údaje o množstve a druhu dovezeného odpadu.,
  2. pôvodca, prepravca (držiteľ) odpadu je povinný z odpadu oddeliť prípadný nebezpečný odpad a ďalšie problémové látky,
  3. pôvodca, prepravca (držiteľ) odpadu je povinný dodržiavať prevádzkovú dobu Zberného dvora a ukladať odpad len za prítomnosti pracovníka na určené miesto,
  4. pôvodca, prepravca (držiteľ) odpadu je povinný uhradiť náklady vynaložené prevádzkovateľom Zberného dvora za dotrieďovanie, úpravu a zabezpečenie zneškodnenia odpadu ak to nie je inak dohodnuté, prípadne znášať ďalšie náklady, ktoré spôsobil (pôvodca, prepravca) prevádzkovateľovi zariadenia nedodržaním prevádzkového poriadku