Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Oznámenia stavebného úradu

Správne konania

Zámery nakladania s majetkom mesta

Ostatné dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Novelizácia č. 3/2019 VZN č.l/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka 01.07.2019 17.07.2019
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebný objekt "SO 04-VDJ Turzovka-Bukovina" 20.06.2019 06.07.2019
Výsledky rozborov vody 18.06.2019 04.07.2019
Návrh- tretia zmena rozpočtu 12.06.2019 28.06.2019
Verejná vyhláška- zrušenie národnej pamiatky 06.06.2019 22.06.2019
NÁVRH novelizácie č. 3/2019 03.06.2019 19.06.2019
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility 24.05.2019 09.06.2019
Verejná vyhláška- Dvor roľnícky 24.05.2019 09.06.2019
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc 20.05.2019 05.06.2019
Vec-petícia- vyrozumenie 09.05.2019 25.05.2019
Novelizácia č.2/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 02.05.2019 18.05.2019
Všeobecne záväzné nariadenie MESTA TURZOVKA č.4/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 02.05.2019 18.05.2019
VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Turzovka 30.04.2019 16.05.2019
VZN č. 5/2019 30.04.2019 16.05.2019
Verejná vyhláška 15.04.2019 01.05.2019
Návrh VZN o poskytovaní dotácii 09.04.2019 25.04.2019
Návrh VZN o poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, o poskytovaní osobitnej dávky sociálnej pomoci a o zabezpečení nevyhnutnej okamžitej pomoci 09.04.2019 25.04.2019
VZN novelizácia č. 2 2019 09.04.2019 25.04.2019
Návrh VZN nariadenie Mesta Turzovka o zavedení a poskytovaní elektronických sluzieb 08.04.2019 24.04.2019
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) 06.02.2019 22.02.2019
Návrh - Novelizácia č. 2/2019 VZN č.1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka 05.02.2019 21.02.2019
Návrh - Novelizácia č. 10/2019 VZN Mesta Turzovka č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Turzovka 05.02.2019 21.02.2019
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 01.02.2019 17.02.2019
Územný plán zóny Turzovka- IBV Bukovina 29.01.2019 14.02.2019
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe- byt č.6, Stred 398 21.01.2019 06.02.2019
OU CA- Systém náležitej starostlivosti- upozornenie 21.01.2019 06.02.2019
NÁVRH - Novelizácia č. 1/2019 VZN č. 1/2011 o Mestskej polícii v Turzovke 08.01.2019 24.01.2019
NÁVRH - VZN č. .../2019 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území mesta Turzovka 08.01.2019 24.01.2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK