Obsah

Zákazky VO - 25/2006 Z.z.

Späť

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Nový cintorín v Turzovke - rozšírenie kapacít hrobových miest

Výzva na predloženie ponuky na dodanie služieb:
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v stupni vykonávací projekt pre stavebné povolenie na stavbu s názvom 
" Nový cintorín v Turzovke - rozšírenie kapacít hrobových miest "

Vyvesené: 10. 3. 2016

Dátum zvesenia:

Späť