Obsah

Zákazky VO - 25/2006 Z.z.

Späť

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Ozvučenie Domu Nádeje v Turzovke

Výzva na predloženie ponuky na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru a stavebných prác:
"Ozvučenie Domu Nádeje v Turzovke"

Vyvesené: 9. 11. 2015

Dátum zvesenia:

Späť