Obsah

Zákazky VO - 25/2006 Z.z.

Späť

ZADANIE ZÁKAZKY - Dodanie garážových brán

Zadanie zákazky – Dodanie garážových brán
MESTO TURZOVKA ako verejný obstarávateľ  z v e r e j ň u j e v zmysle 
§ 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zadanie zákazky
Názov zákazky: Dodanie garážových brán
Opis zákazky: dodanie 2 kusov garážových sekčných brán.
Lehota na realizáciu zákazky :november  2013 Dátum zverejnenia:7.11. 2013

Vyvesené: 7. 11. 2013

Dátum zvesenia:

Späť