Obsah

Zákazky VO - 25/2006 Z.z.

Späť

ZADANIE ZÁKAZKY - Obnova krytu dopravného ihriska v Turzovke - Závodí

Zadanie zákazky – stavebných prác : Obnova krytu dopravného ihriska v Turzovke - Závodí

Mesto Turzovka, ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky

Názov zákazky : Obnova krytu dopravného ihriska v Turzovke - Závodí
Opis zákazky : rekonštrukcia dopravného ihriska spočívajúca vo vybúraní jestvujúcich obrubníkov, v osadení nových obrubníkov, v odfrézovaní jestvujúceho liateho asfaltu, vo vyrovnaní podkladu a zaasfaltovaní plochy jemnozrnným asfaltobetónom hr. 5 mm 
Lehota dodania stavebných prác : november 2014
 
Dátum zverejnenia:   27.10. 2014

Výzva na predloženie ponuky

Dopravné ihrisko Turzovka - výkaz výmer

Vyvesené: 27. 10. 2014

Dátum zvesenia:

Späť