Obsah

Zákazky VO - 343/2015 Z.z

Späť

Revitalizácia parkoviska a turistického chodníka k pútnickému miestu Živčáková

Výzva na predloženie ponuky na dodanie služby - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na predmet obstarávania:
"Revitalizácia parkoviska a turistického chodníka k pútnickému miestu Živčáková"

Vyvesené: 8. 6. 2016

Dátum zvesenia:

Späť