Obsah

Zákazky VO - 343/2015 Z.z

Späť

Služba externého projektového manažmentu na projektový zámer na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební v základnej škole Turzovka, rozp. org.

Vyvesené: 25. 1. 2017

Dátum zvesenia:

Späť