Obsah

Zákazky VO - 343/2015 Z.z

Späť

Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Turzovke

Výzva na predloženie informatívnej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
Dodanie služby:
Výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle zákon č.50/1976 Z.z., stavebný zákon, na stavbu s názvom "Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Turzovke"

Vyvesené: 13. 4. 2017

Dátum zvesenia:

Späť