Obsah

Oznam Stredoslovenskej distribučnej a.s. pre občanov Predmiera

Typ: ostatné
Stredoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností v mestskej časti Predmier, v lokalite od križovatky do Korne okolo rybníkov smerom na Klokočov, následne po pravej strane cesty 2. triedy, kde vetví do Riečok na oboch stranách.

Na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.

 Tieto ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedenia a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike.

Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov Vás vyzývame vykonať do 15. novembra 2021.

Pokiaľ v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, vstúpi poverená firma na dotknuté pozemky za účelom vykonania týchto činností, a to v týždni od 15. do 31. decembra 2021. Pokiaľ v uvedenom termíne na dotknuté pozemky nebude umožnený vstup upozorňujeme Vás, že zabránenie vstupu na uvedenú nehnuteľnosť ohrozuje spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku elektrického vedenia a tiež ohrozuje bezpečnosť osôb a majetku. Z vašej strany tak môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania, ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. 

Následné využitie drevnej hmoty po odstránení a okliesnení stromov a iných porastov, alebo likvidácia je v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka - správcu, nájomcu príslušnej nehnuteľnosti. 

Viac informácii získate na Mestskom úrade na úseku výstavby a rozvoja mesta.

Stredoslovenská distribučná a.s.


Príloha

Vytvorené: 5. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 5. 11. 2021 10:20
Autor: