Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

18. ročník kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW)

18. ročník kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW) 1

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
vyhlásila v roku 2023 už 18. ročník kampane
Európskeho imunizačného týždňa (EIW). EIW
sa uskutočňuje každoročne a je zameraný na
prevenciu pred infekčnými ochoreniami, ktoré sú
preventabilné očkovaním. Sloganom 18. ročníka
EIW je „Dobehnime zabudnuté očko

Kampaň EIW prebieha od 23. do 29. apríla 2023.
Kampaň bola prvýkrát zavedená malým počtom krajín v roku 2005. Od svojej počiatočnej
realizácie sa stala jednou z najviditeľnejších kampaní v oblasti verejného zdravia.
Tohtoročná kampaň je zameraná na včasné očkovanie osôb predtým, ako sa vyskytnú
v rizikovom prostredí vďaka čomu je možné predchádzať rôznym závažným infekčným
ochoreniam a komplikáciám. Cieľom kampane je zamerať sa najmä na hlavné cieľové
skupiny osôb a zvýšiť u nich povedomie o potrebe zaočkovania a predchádzania vzniku
rôznym závažným infekčným ochoreniam.
Hlavné cieľové skupiny EIW 2023:
● Rodičia - dôležité je včasné očkovanie a doočkovanie detí ale aj dospelých chýbajúcimi
dávkami očkovacej látky podľa očkovacieho kalendára.
● Deti a mladiství - možnosť využitia dobrovoľných očkovacích látok aj nad rámec
pravidelného povinného očkovania proti iným ochoreniam preventabilných očkovaním
(napr. ochorenia vyvolané ľudským papilomavírusom (HPV), rotavírusové infekcie,
kliešťová encefalitída, invazívne meningokokové ochorenia, chrípka a pod.).
● Staršie osoby - aj napriek klesajúcemu počtu prípadov ochorení na Covid-19 sa stále
vyskytujú komplikované stavy, ktoré môžu viesť k úmrtiu; očkovanie proti tomuto
ochoreniu je pre túto rizikovú skupinu stále dôležité, rovnako ako aj očkovanie proti iným
závažným respiračným ochoreniam (napr. chrípka alebo pneumokokové invazívne
ochorenia).
Hlavné myšlienky EIW 2023:
● „Každá dávka sa počíta“- každá dávka očkovacej látky je dôležitá na predchádzanie
vzniku a šíreniu infekčných ochorení.
● „Včasnosť očkovania je dôležitá“ - očkovací kalendár pre povinné pravidelné
očkovanie detí a dospelých je nastavený v takom časovom intervale, v ktorom je očkovanie najviac potrebné. Dôležité je preto dodržiavať všetky termíny očkovania v zmysle očkovacieho kalendára a doočkovať sa chýbajúcimi dávkami očkovacej látky.
● „Rozprávajme sa o očkovaní“ - otvorená komunikácia medzi pacientom
a zdravotníckym pracovníkom, čo vytvára pochopenie a motiváciu zo strany rodičov
dodržiavať termíny očkovania, ktoré vyplývajú z očkovacieho kalendára alebo odporúčaní expertov.

Faktom je, že:
● Počas pandémie ochorenia Covid-19 klesla zaočkovanosť detí v európskych krajinách.
● Na Slovensku v posledných rokoch vzrástla miera nezaočkovaných alebo nie kompletne doočkovaných detí, čo vedie k nižšej kolektívnej imunite.
● V poslednom období boli na našom území zaznamenané prípady ochorení, ktoré sa
u nás dlhšie nevyskytovali ako napr. osýpky či diftéria.
● Očkovanie poskytuje predpoklad na bezpečnejší život bez vzniku menších alebo väčších ohnísk nákazy či vypuknutia epidémií.
Dôležité je tiež vedieť, že:
● Ľudia by mali vedieť, že tí, ktorí dávajú svoje deti očkovať, čiastočne chránia aj tých
neočkovaných, ktorí z rôznych zdravotných kontraindikácií nemôžu byť očkovaní. Zatiaľ je každé neočkované dieťa obklopené dostatočným počtom očkovaných a tie vytvárajú tzv. kolektívnu imunitu. O kolektívnej imunite však môžeme hovoriť iba vtedy, ak je 95% členov kolektívu očkovaných. Každá neočkovaná osoba zvyšuje svoju šancu na ochorenie a ďalšie šírenie medzi neočkovanými. Nedostatočná kolektívna imunita rýchlo vedie k zhoršeniu epidemiologickej situácie so závažným dosahom na zdravie celej populácie.
● Nezaočkovaní jedinci sa stávajú potencionálnym zdrojom ochorenia a šírenia nákazy,
ktoré môžu nadobudnúť epidemické rozmery. Keďže prenosné ochorenia nepoznajú
hranice, je potrebný spoločný postup v riešení spoločných hrozieb.
● Problematika očkovania je v rukách odborníkov. Tak ako si laik neurčuje iné
zdravotnícke postupy alebo výkony a zverí sa do rúk odborníkom, tak aj očkovanie je
v rukách odborných zdravotníckych pracovníkov. Odborníci varujú, že najväčším
nežiadúcim účinkom je uspokojenie, že infekčné choroby už nehrozia a preto očkovať
netreba. Zároveň mýty o škodlivých účinkoch očkovania neboli v priamej súvislosti so
správne podaným očkovaním nikdy dokázané.
● Pravidelné povinné očkovanie detí, ktoré je v SR bezplatné, sa vykonáva v záujme
zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti. Každé dieťa má právo byť chránené pred infekčnými chorobami. Odmietanie očkovania vedie k zníženiu kolektívnej imunity a tým k návratu staronových ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.
V súvislosti s očkovaním je pre verejnosť poskytovaná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním (problematika povinného pravidelného očkovania detí, ktoré dosiahli určitý vek v zmysle očkovacieho kalendára pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých ako aj odporúčaného očkovania a pod.) v zriadenej Poradni očkovania na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci.
V prípade záujmu o poradenstvo a konzultácie je potrebné sa vopred nahlásiť na oddelení epidemiológie, tel. č.: 041/430 26 61-62, e-mail: ca.epid1@uvzsr.sk , ca.epid2@uvzsr.sk
Očkovacie látky nám dávajú nádej a zároveň poskytujú príležitosť pre plnohodnejší
život nás všetkých.
Hodnotu očkovacích látok nie je možné merať počtom podaných dávok ale tým, že
vďaka ním môžme žiť náš život dlhšie a v zdraví.

Zdroj: WHO, ÚVZ SR

                                                         Pripravilo: Oddelenie epidemiológie
                                                                       RÚVZ so sídlom v Čadci

Dátum vloženia: 25. 4. 2023 7:18
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 4. 2023 7:26

Podujatie

PlagátPlagát

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste