Obsah

Zmena v poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Typ: ostatné
Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.
Právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácie na stravu.

Na dotáciu na stravu vo výške 1,30 € /deň má nárok dieťa, ktoré:

  • navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • navštevuje posledný ročník MŠ (predškolák) alebo ZŠ (t.j. dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov  a nedovŕšilo 15 rokov veku) a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus). Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať Mestský úrad v Turzovke s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

 

V prípade, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií musí zákonný zástupca dieťaťa k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:

  • potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa ( podpisujú obidvaja rodičia, pokiaľ dieťa nie je zverené do starostlivosti jednému z rodičov). Tlačivo „Čestné vyhlásenie“ je k dispozícii v prílohe  a na Mestskom úrade v Turzovke.  

                 

Termín na doručenie potrebných dokumentov Mestskému úradu v Turzovke je do 2.8.2021.  V prípade neskoršieho predloženia dokumentov, môže byť poskytnutie dotácie posunuté od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží potrebné dokumenty. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať Mestský  úrad o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Marcela Polková, Mestský úrad Turzovka - klientske centrum, t.č.: 041/420 93 39

Martina Hrtúsová, t.č.: 041/420 93 37

 

Čestné vyhlásenie


Príloha

Vytvorené: 7. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 7. 2021 13:29
Autor: