Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Symboly mesta
Symboly mesta Tlačiť

Mestské symboly sú:
a) erb mesta Turzovka
b) zástava mesta Turzovka
c) pečať mesta Turzovka

Erb mesta Turzovka
Sample Image1) Erb mesta Turzovka má tvar deleného štítu červenej farby, v hornej polovici vyrastajú zo strieborného vrchu tri strieborné ihličnaté stromy, dolu sú tri strieborné ruže.
2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu mesta Turzovka tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
3) Právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas (povolenie) primátora. Súhlas primátora sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.
Záujemca o používanie mestského erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.
Žiadosť musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
- potvrdenie o zaplatení poplatku.
4) Erb mesta sa používa:
a) na pečatidle mesta
b) na insigniách primátora
c) na listinách o udelení čestného občianstva mesta Turzovka, ceny mesta Turzovka a uznaniach mesta Turzovka
d) na budovách, kde má sídlo Mestský úrad v Turzovke,
e) na označenie katastrálneho územia mesta
f) v rokovacích miestnostiach orgánov mesta
g) na preukazoch poslancov mesta ako aj pracovníkov mesta
h) na rovnošatách pracovníkov mestskej polície a mestského požiarneho zboru
i) na označenie vozidiel mesta, mestskej polície a mestského požiarneho zboru
Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.
5) Listiny s erbom mesta sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov mesta, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb mesta nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne primátor.
6) Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.
Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého   erbu.
7) Mesto Turzovka určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu mesta Turzovka, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.

Celý článok...
 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 
   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 18.12.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo