Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Štatút mesta
Štatút mesta Tlačiť

Mestské zastupiteľstvo v Turzovke na základe IV. Hlavy Ústavy Slovenskej republiky a § 24 ods. 1 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vychádzajúc z Európskej charty miestnej samosprávy, vyhlásenej Radou Európy dňa 15.10.1995,

s ch v a ľ u j e

pre katastrálne územia Mesta Turzovka

t e n t o

Š T A T Ú T
M E S T A    T U R Z O V K A

 

Prvá hlava
§ 1
Úvodné ustanovenia

1) Štatút mesta Turzovka upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a odmien.
2) Štatút mesta Turzovka je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.

§ 2
Postavenie mesta

1) Mesto Turzovka je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt.
Územie mesta Turzovka tvorí súbor katastrálnych území jeho jednotlivých častí:
Stred, Vyšný koniec, Turkov, Závodie, Predmier a Hlinené
Zmeny územia mesta Turzovky možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
2) Mesto je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.
3) Mesto má právo na svoje mestské symboly.
4) Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len zákonom.

§ 3
Obyvatelia mesta, ich práva a povinnosti

1) Obyvateľom mesta Turzovka je občan, ktorý je v ňom prihlásený na trvalý pobyt.
2) Obyvatelia mesta sa zúčastňujú na samospráve mesta najmä výkonom svojich práv a povinností.
Tieto sú zakotvené v jednotlivých ustanoveniach zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
3) Mesto má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4) Na samospráve mesta sa má právo podieľať aj ten, kto má na jeho území nehnuteľný majetok alebo v meste trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v meste zdržuje a je v ňom prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo mesta.
Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum).
5) Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

Celý článok...
 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 
   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 18.12.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo