Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo Tlačiť

1) Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Turzovka zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Turzovka.
2)
Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta v súlade s platnou legislatívou podľa osobitného predpisu.
3)
Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Úlohy mestského zastupiteľstva
1) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta Turzovka a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa ustanovení zákona SNR č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
2) Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia mesta, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet mesta, jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie, schvaľovať záverečný účet mesta,
c) schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblasti života mesta,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na miestne referendum podľa ustanovení  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície miestnym referendom
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
g) uznášať sa na nariadeniach mesta,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení
i) určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami do orgánov samosprávy mesta na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať Štatút mesta Turzovka, ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta,
l) schvaľovať Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Turzovke a zásady odmeňovania poslancov,
m) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
n) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
o) udeľovať čestné občianstvo mesta, vyznamenania a ceny,
p) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku v súlade so Zásadami hospodáreniach mesta Turzovka, schvaľovať aukčný predaj vecí
s) rozhodovať o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení ich oprávnení, zriaďovať ďalšie orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce
3) Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života mesta v súlade s platnou právnou úpravou a legislatívnymi normami.
4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Turzovke.

 

 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 
   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 18.12.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo