Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Primátor mesta
Primátor mesta Tlačiť

Sample ImagePrimátor mesta Turzovka
JUDr. Ľubomír Golis

1) Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Funkčné obdobie primátora sa končí zvolením a zložením sľubu nového primátora.
2) Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta.
3) Primátor mesta rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo týmto Štatútom mesta  vyhradené Mestskému zastupiteľstvu.  Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
4)
Primátor najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak zákonom o obecnom zriadení nie je ustanovené inak a podpisuje ich uznesenia
b) vykonáva zákonom stanovené úlohy samosprávy a prenesené úlohy štátnej správy
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickými aj fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok a organizačný poriadok Mestského úradu, poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, o vydaní a zmenách organizačného poriadku Mestského úradu informuje Mestské zastupiteľstvo
e) uschováva mestskú pečať a mestskú zástavu a používa mestské insígnie,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva.
5) Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa osobitného predpisu. Toto svoje rozhodnutie pred pozastavením musí prerokovať v mestskej rade, ak je zriadená, avšak uznesením mestskej rady nie je viazaný. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra mesta a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátora mesta. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

Celý článok...
 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 
   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 18.12.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo