Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Mestský úrad
Mestský úrad Tlačiť
                               

Pracovná doba:
PO - PIA: 07.00
hod. - 15.00 hod.

Poštová adresa:
Mestský úrad Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

MESTSKÝ ÚRAD
1)
Mestský úrad je výkonným orgánom Mestského zastupiteľstva a primátora zložený zo zamestnancov mesta. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.
2) Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy mesta,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie Mestského zastupiteľstva,   Mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva, ak sú zriadené
c) pripravuje rozhodnutia primátora vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
d) vykonáva nariadenia mesta, uznesenia Mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom,
f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na mesto.
3) Prácu Mestského úradu  riadi primátor mesta. Ak je v meste zriadená funkcia prednostu Mestského úradu, Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta mestského úradu.
4) Organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti, pôsobnosť jednotlivých útvarov, ich vzájomné vzťahy a zásady riadenia, ustanovuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Turzovke, ktorý vydáva primátor mesta.

Prednosta Mestského úradu
Ing. Marián Masnica

1) Prednosta Mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.
2) Prednosta Mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
3) Prednosta Mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:
- organizuje, riadi a kontroluje prácu Mestského úradu,
- zabezpečuje ekonomický a správny chod úradu,
- zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie,
- zúčastňuje sa zasadnutí Mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
- zúčastňuje sa zasadnutí Mestskej rady, ak je zriadená, s hlasom poradným
- podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady, ak je zriadená
4) Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží Mestské zastupiteľstvo a primátor v rozsahu kompetencií samosprávy.

Organizačný poriadok MsÚ platný od 01.02.2017

 

 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 
   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 18.12.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo