Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Povinne zverejňované informácie Tlačiť

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

SPÔSOB ZRIADENIA MESTA

Mesto Turzovka sa zriadilo zákonom SNR č. 369/90 Zb. o Mestskom zriadení, v znení zmien a doplnkov, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí – t.j. dňom 23. - 24.11.1990.

PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE MESTA

Kompetencie mesta (t.j. právomoc a pôsobnosť) sú dané:
• Ústavou Slovenskej republiky
• zák. SNR č. 369/90 Zb. o Mestskom zriadení, v znení zmien a doplnkov
• platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
• všeobecne záväznými nariadeniami mesta na úseku samosprávnych činností

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Orgánmi mesta Turzovka sú Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo mesta Turzovka je zastupiteľský zbor mesta zložený z 13 poslancov, zvolených obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta Turzovka je predstaveným mesta a najvyšším orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta na 4 roky.
Mestské zastupiteľstvo v Turzovke zriaďuje tieto svoje orgány:
- Komisie Mestského zastupiteľstva v počte 5, a to:

• komisia finančná a správa majetku mesta
• komisia podnikateľská, obchodu, cestovného ruchu a verejného poriadku
• komisia životného prostredia, dopravy a výstavby, územného plánu
• komisia mládeže, vzdelávania, športu a kultúry
• komisia sociálna a zdravotná

Mestský úrad v Turzovke, MsZ dňom 01.05.2011 určil organizačnú štruktúru MsÚ v Turzovke v nasledovnom členení

INFORMÁCIE O SPÔSOBE ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ

• Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba)
• Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje
• Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie
• Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná
• Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov
• Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam

KTO má
nárok na
informácie? 

KTO musí
sprístupňovať
informácie?

ČO musí byť
sprístupnené?

ČO musí byť
sprístupnené
bez žiadosti?

ČO nemôže
byť sprístupnené?

 Každý

 Orgány štátnej správy a
územnej samosprávy,
fyzických a právnických
osôb

Všetky informácie, ktoré
má povinná osoba k
dispozícii, ak to
nevylučuje iný zákon

Právomoci, kompetencie,
organizačná štruktúra, 
postup ako vybavovať
informácie

Tajomstvá (štátne, služobné, bankové, daňové, obchodné,
osobné údaje, duševné vlastníctvo... )

Ako získať informácie?

1.     Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu
2.     Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne - listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je 
         technicky vykonateľný
3.     Žiadosť musí obsahovať:
        •      identifikáciu povinnej osoby 
        •      komu je žiadosť určená (povinná osoba)
        •      identifikácia žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba - žiadateľ)
        •      určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti)
        •      určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom,
               poštou, telefonicky a pod.)

 Spôsob podania žiadosti o
informáciu

 Kontaktné údaje Mestského úradu v Turzovke

 ústne V pracovných dňoch počas pracovnej doby u ktoréhokoľvek zamestnanca
 mestského úradu
 písomne Mestský úrad Turzovka, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
 telefonicky 00421/41 - 42 093 11
 elektronickou poštou  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  

LEHOTA VYBAVENIA

1.      Žiadosť o sprístupnenie informácií  vybaví zamestnanec poverený primátorom, resp. viceprimátorom mesta bez
         zbytočného  odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti mestu alebo odo dňa odstránenia
         nedostatkov žiadosti.
2.      Zo závažných dôvodov môže primátor mesta prostredníctvom kancelárie primátora predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o
         osem pracovných dní.
Závažnými dôvodmi sú:
  a)      vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Mesta,
  b)      vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej 
            žiadosti,
  c)      preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať,
           že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
Predĺženie lehoty oznámi vedúci kancelárie primátora žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY A MOŽNOSŤ SÚDNEHO PRESKÚMANIA

1.      Proti rozhodnutiu mesta o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia
          rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií. Doručené
          odvolanie je zamestnanec povinný doručiť do podateľne na zaevidovanie. Po zaevidovaní podateľňa postúpi odvolanie
          primátorovi, resp. viceprimátorovi mesta, ktorý rozhodnutie v mene mesta vydal alebo mal vydať .
2.      O odvolaní proti rozhodnutiu mesta rozhoduje primátor mesta.
3.      Odvolací orgán – teda primátor mesta rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania mesta. Ak odvolací orgán v
          tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil;
          za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
4.       Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona. 

PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK

Mesto Turzovka v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k mestu Turzovka:
Právne predpisy
- zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov
- zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- zákon SNR č. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- ostatné právne normy upravujúce kompetencie mesta Turzovka.    

ÚHRADA NÁKLADOV

1.      Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov
         spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
2.      Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša mesto.
3.      Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo
         financií Slovenskej republiky.
4.     Žiadateľ môže uhradiť náklady spojené so sprístupnením informácií v hotovosti, a to v Pokladni MsÚ v Klientskom centre
         MsÚ v Turzovke.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

VZN č.4 / 2008 o poplatkoch za pracovné úkony, vykonávané Mestským úradom a organizáciami samosprávy mesta Turzovka

 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 


 

   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 16.01.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo