Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
TVT - TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Rozhovor s primátorom mesta JUDr. Ľubomírom Golisom Tlačiť

Pripravujeme rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

V dnešnom pokračovaní chceme informovať, do ktorých väčších projektových aktivít sa mesto Turzovka prihlásilo v roku 2017 v rámci plnenia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Pán primátor, môžete našim čitateľom priblížiť, do ktorých projektových aktivít  sa mesto v tomto roku prihlásilo?
Mesto Turzovka aj v tomto roku vyvíja značné úsilie, aby získalo mimorozpočtové zdroje na splnenie aktivít schválených v PHSR mesta Turzovka. Uvádzané projekty sú v súčasnosti v schvaľovacom konaní Kvôli prehľadnosti sú tieto projekty spracované v nasledujúcom tabuľkovom prehľade.

Okrem týchto projektov sa bude v období 04/2018 do 12/2018 realizovať už schválený projekt: Historické dedičstvo Kety a Turzovky v celkovom náklade cca 84,6 tisíc €, pričom spoluúčasť mesta je cca 4 660 € t.j  cca 5,5%. Zámerom projektu je propagácia a rozvoj cestovného ruchu v regióne

 

 Financovanie (€)

 Projektový zámer – projektová aktivita
 VZ – vlastné zdroje, ŠR – štátny rozpočet 
 EŠIF – Európske  štrukturálne investičné fondy

 EŠIF+ŠR

VZ 

Spolu 

 Skvalitnenie bezpečnosti v meste Turzovka
 prostredníctvom kamerového systému

30 032

7 508

37 540

 Bezpečná zebra – bezpečné priechody pre chodcov
 v meste Turzovka

19 000

1 001

21 001

 Stavebné úpravy telocvične na ZŠ Bukovina
 v meste Turzovka

90 733

10 500

101 233

 Vytvorenie centra turisticko – integrovanej dopravy

44 961

5 000

49 961

 Stavebné úpravy objektu hasičskej zbrojnice
 v meste Turzovka

30 000

19 294

49 294

 Predchádzanie vzniku BRO (biologicko rozložiteľného odpadu)
 obstaraním domácich kompostérov

190 591

10 031

200 622

Spolu

405 317

53 334

458 651

Predpokladané celkové náklady na projekty predstavujú sumu viac ako 458 tisíc € a spoluúčasť mesta v týchto aktivitách predstavuje cca 11,6%.

Pán primátor, môžete naším čitateľom stručne priblížiť, na čo sú tieto projekty zamerané?
Skvalitnenie bezpečnosti v meste počíta s rozšírením kamerového systému na Jašíkovej, Mierovej a Záhradnej ulici, v areáli zdravotného strediska a na križovatke Štefánikovej a Beskydskej ulici. Celkom v meste pribudne 5 nových kamier.
Projekt: „Bezpečná zebra“ je zabezpečenie signalizačného zariadenia a tieto tzv. „inteligentné“ priechody budú na ceste II/487 v smere: Čadca - Makov (mestská časť Hlinené) a do mestskej časti Závodie. De facto jedná sa o modernizáciu existujúcich priechodov pre chodcov
Projektom:  „Stavebné úpravy telocvične na ZŠ Bukovina v meste Turzovka“ chceme vytvoriť vhodné podmienky na zvýšenie komfortu pre žiakov a pedagógov a to najmä rekonštrukciou existujúcich priestorov 
Realizáciou projektu: „Vytvorenie centra turisticko – integrovanej dopravy sa sleduje úprava priestorov Nádražnej ulice, s kultiváciou okolitého prostredia
Rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice je zameraná na stavebné úpravy vnútorných priestorov a rozvodov elektrickej energie, kúrenia a pitnej vody.
Spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu má za cieľ zvýšenie zhodnocovania biologického odpadu prostredníctvom obstarania kompostérov pre každú domácnosť v rodinných domoch. V prípade úspešnosti projektu mesto získa 1 610 kusov kompostérov, každý s objemom 1 050 litrov, pre subjekty produkujúcich biologicky odpad 

Pozn. Projekt: Modernizácia odborných učební v ZŠ Turzovka“, bol z technických príčin presunutý do ďaľšieho hodnotiaceho  kola.

 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 
   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 18.12.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo