Upozornenie

Samospráva Mesta Turzovka, Mestský podnik služieb a Združenie TKO Semeteš, n.o. oznamujú občanom, že v rámci zberu separovaných zložiek odpadu sa bude vyseparovaný odpad odoberať iba občanom, ktorí budú mať tieto vyseparované zložky uložené v transparentných  vreciach, ktoré im boli tento rok odovzdané pri platení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ďalej žiadame vyseparovanú zložku – sklo – ukladať do vriec, ktoré sú na túto zložku určené. Sklo uložené v tenkých vreciach, či už priesvitných alebo farebných, nebude občanom odobraté. Dôvodom je skutočnosť, že pri manipulácií s odpadom uloženým v tenkých vreciach dochádza často k ich pretrhnutiu a k porezaniu posádky, ak sú tam črepy. Týmto Vás taktiež žiadame, aby boli tabule skla pri ich odovzdávaní rozbité a uložené v krabici alebo vedre. Vrecia by nemali byť zviazané, aby bolo možné ľahšie vrece vysypať. 

Upozorňujeme na fakt, nakoľko sa tieto veci často objavujú medzi vyseparovanou zložkou, že do vyseparovanej zložky  - plasty – nepatria !!! použité plienky, komunálny odpad, zakrývacie plachty, bazény a podobne.

Vyseparované zložky komunálneho odpadu a jeho obaly musia byť čisté a bez pôvodného obsahu, bez obsahu potravín.