Pozvánka

Mestský úrad Turzovka oznamuje, že dňa : 07.7.2017, t.j. v piatok bude v spolupráci s  úradne povereným veterinárnym lekárom :  MVDr. Mudríkom vykonávať pravidelné hromadné očkovanie psov proti besnote starších ako 3-mesiace  za úhradu 5€.

                                                 Harmonogram očkovania:  

Očkovanie sa bude vykonávať po jednotlivých mestských častiach nasledovne:

Stred: od  7,00   –   8,50   hod. pred Požiarnou zbrojnicou Turzovka
Hlinené: od  9,00   –   9,15   hod. PUB Kubačka
                      od  9,15  –    9,30   hod. pri transformátore
                            od  9,30  –  10,00   hod. na autobusovej točni 
Predmier: od 10,00  –  11,00  hod. pred bufetom Žemba
V. Koniec: od 11,00  –  11,30  hod. pred  Motelom Smažák
         od 11,30  -  12,30  hod. pred NDC Dúha  
Turkov: od 12,30  -  13,00  hod. na autobusovej točni

MSÚ každému chovateľovi vydá neprenosnú očkovaciu známku s individuálnym poradovým číslom, ktorá je evidovaná.
Nerešpektovanie povinnosti chovateľa psa ustanovené v §17 Zákona č.39/2007  o veterinárnej starostlivosti je priestupkom podľa §48 citovaného zákona.

 V Turzovke, dňa: 13.júna 2017                             za MSÚ,  Dorociaková Janka

                                          
Zákon o Veterinárnej starostlivosti č.39/2007 Zb.Zák.
Výňatok povinností chovateľov zvierat.

 (5) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých
mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu
proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny, udržiavať ho v imunite a
zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických
potrieb.

 (6) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne
vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka.