UPOZORNENIE pre obyvateľov mesta a podnikateľské subjekty v meste Turzovka

Samospráva Mesta Turzovka, Mestský podnik služieb a Združenie TKO Semeteš, n.o. oznamujú občanom a podnikateľským subjektom, že v rámci zberu separovaných zložiek odpadu sa bude vyseparovaný odpad odoberať iba občanom podnikateľským subjektom, ktorí budú mať tieto vyseparované zložky uložené v transparentných  vreciach. Separované zložky, uložené v inom, než transparentnom vreci nebudú odobraté !!!. Vrecia je potrebné nechať otvorené, nezaväzovať, nakoľko dochádza ku kontrole vriec posádkou, či sa tam nenachádza iný odpad, ako vyseparované zložky. Často sa totiž stáva, že sa v nepriehľadných vreciach nachádza i komunálny odpad a iný odpad, spolu s vyseparovanými zložkami.

Ďalej žiadame vyseparovanú zložku – sklo – ukladať do  hrubých vriec, ktoré sú na túto zložku určené. Sklo uložené v tenkých vreciach, nebude občanom odobraté. Dôvodom je skutočnosť, že pri manipulácií s odpadom uloženým v tenkých vreciach, dochádza často k ich pretrhnutiu, rozbitiu skla a k zraneniu, porezaniu posádky. Týmto Vás taktiež žiadame, aby boli tabule skla pri ich odovzdávaní rozbité a uložené v krabici alebo vedre. Upozorňujeme, že do vyseparovanej zložky - sklo - nepatria !!! - porcelán, keramika, drôtené sklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo, technické druhy skla a pod..
Upozorňujeme na fakt, nakoľko sa tieto veci často objavujú medzi vyseparovanou zložkou, že do vyseparovanej zložky  - plasty – nepatria !!! - použité plienky, komunálny odpad, podlahové krytiny, novodurové rúrky, znečistené obaly, obaly z nebezpečných látok, napr. farieb, mált, motorových olejov, zakrývacie plachty, bazény a pod..  
Vyseparované zložky komunálneho odpadu a jeho obaly musia byť čisté a bez pôvodného obsahu, bez obsahu potravín.