Stretnutie pracovných skupín

Vážený pán, pani,
 
dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s pripravovaným Komunitným plánovaním sociálnych služieb (KPSS) v meste Turzovka a ponúknuť Vám možnosť participovať na tomto dôležitom dokumente. Nachádzame vo fáze tvorby KPSS v pracovných skupinách a budeme analyzovať situáciu naplňovania sociálnych potrieb z hľadiska cieľových skupín, ktorými sú: 
1. Rodina a deti
2. Seniori
3. Ľudia so špecifickými potrebami a ich rodiny
4. Osoby bez prístrešia a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením

Našou úlohou je v pracovných skupinách vytvoriť SWOT analýzu v rámci hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození vplývajúcich na uspokojovanie sociálnych záujmov, potrieb a nárokov obyvateľov mesta Turzovka

Proces tvorby je otvoreným procesom, preto Vás prosíme aj o upovedomenie ľudí, ktorým záleží na skvalitnení sociálnych služieb pre nami konkretizované cieľové skupiny a prizvať ich do procesu tvorby KPSS.

Prvé stretnutie pracovných skupín sa bude realizovať v októbri 2017 a to v nasledujúcich dňoch:
23.10.2017 Pracovná skupina: Rodina a deti
24.10.2017 Pracovná skupina: Seniori
25.10.2017 Pracovná skupina: Ľudia so špecifickými potrebami a ich rodiny
26.10.2017 Pracovná skupina: Osoby bez prístrešia a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením

Všetky štyri stretnutia sa budú konať v priestoroch malej zasadačky na MsÚ Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka od 17:00 –  18:00 hod.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Realizačný tím  KPSS mesta Turzovka