Stretnutie pracovných skupín

Vážený pán, pani,
 
opätovne si Vás dovoľujeme osloviť vo veci ďalšieho spoločného stretnutia v súvislosti s Komunitným plánovaním sociálnych služieb v meste Turzovka. Svojimi podnetmi, pripomienkami a skúsenosťami z Vašej praxe máte týmto možnosť participovať na tomto strategickom dokumente, ktorý bude dôležitým medzníkom smerovania sociálnej politiky v meste Turzovka. Ako sme Vás už informovali, nachádzame sa vo fáze tvorby KPSS v pracovných skupinách, ktorými sú: 
1. Seniori
2. Osoby bez prístrešia a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením
3. Ľudia so špecifickými potrebami a ich rodiny
4. Rodina a deti

Počas minulého stretnutia sme v pracovných skupinách začali vytvárať SWOT analýzu v rámci hodnotenia silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození vplývajúcich na uspokojovanie sociálnych záujmov, potrieb a nárokov obyvateľov mesta Turzovka.

Naďalej Vás vyzývame aj o upovedomenie ľudí, ktorým záleží na skvalitnení sociálnych služieb, prizývame ich aj takýmto spôsobom do procesu tvorby KPSS.

Druhé stretnutie pracovných skupín sa bude realizovať v novembri 2017 a to v nasledujúcich dňoch:
20.11.2017
 17:00 – 18:00 hod. pracovná skupina – Seniori;
21.11.2017 17:00 – 18:00 hod. pracovná skupina – Osoby bez prístrešia a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením;
22.11.2017 17:00 – 18:00 hod. pracovná skupina – Ľudia so špecifickými potrebami a ich rodiny;
23.11.2017 17:00 – 18:00 hod. pracovná skupina – Rodina a deti.

Všetky štyri stretnutia sa budú opäť konať v priestoroch malej zasadačky na MsÚ Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka od 17:00 –  18:00 hod.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Realizačný tím  KPSS mesta Turzovka