Obsah

 Zámery nakladania s majetkom mesta rok 2021 

Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta - CITROEN BERLINGO

Prenájom nebytových priestorov - Kancelárie č. 82,83 

Zámer nakladania s majetkom mesta , odpredaj pozemkov - Ing. Martin Veselka 

Zámer nakladania s majetkom mesta , prenájom časti pozemku - PACKETA SLOVAKIA, s.r.o.

Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta - odpredaj 9. pozemkov - Kupujúci MO SRZ Turzovka

Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta - odpredaj pozemkov - Kupujúci Botur, s.r.o. 

Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta - odpredaj novovytvorenej parcely - Kupujúci Anna Husáková

Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta - odpredaj pozemku - Kupujúci Ing. Edita Šmahajčíková

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk -NÁKLADNÉ VOZIDLO CITROEN BERLINGO, EV..Č. CA 413 BF 

Zámer prenájmu majetku mesta Turzovka - nebytového priestoru, kancelária č. 82 - JK PLUS COMPANY, s.r.o., Žilina 

Zámer prenájmu majetku mesta Turzovka - nebytového priestoru, kancelária č. 79 - Silver Care, n.o., Čadca 

Odpredaj pozemkov, novovytvorených parciel, Juraj Gerek

Odpredaj pozemkov, novovytvorených parciel, Ing. Tibor Gerek 

Odpredaj pozemkov, novovytvorených parciel, REDL, s.r.o. 

Zámer p. Mgr. Židek.pdf 

Ponuka na prenájom  viac na mesto/uradna-tabula

Zámery nakladania s majetkom mesta rok 2020

Zámer odpredaja pozemku – Žilinský samosprávny kraj

Zámer odpredaja pozemku - p. Ján Čagala

PONUKA- PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV KANCELÁRIE Č.77,81,82,83 viac - mesto/uradna-tabula/ponuka-prenajom-nebytovych-priestorov-kancelarie-c77818283-583.html?kshowback=

ZÁMER- ODPREDAJ POZEMKU C-KN Č. 2650_3 PRE ŽIADATEĽA - P. MIROSLAV RUDINSKÝ, PREDMIER 250, TURZOVKA

ODPREDAJ POZEMKU C-KN Č. 2338_26 PRE MGR. EVU KOVÁČIKOVÚ, TURZOVKA, ZÁVODIE Č. 126

ODPREDAJ POZEMKU C-KN Č. 2336_3 PRE ING. LADISLAVA BARČÁKA A MANŽ. MGR. EVU BARČÁKOVÚ, TURZOVKA, ZÁVODIE Č. 98

ODPREDAJ POZEMKU C-KN Č. 2401_55 PRE P. JÁNA HRUŠKU A MANŽ. BOŽENU HRUŠKOVÚ TURZOVKA, STRED 422.pdf (97.88 kB)

ZÁMER ZÁMENY POZEMKOV Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Odpredaj pozemku C-KN č. 2336/3 pre Ing. Ladislava Barčáka a manž. Mgr. Evu Barčákovú, Turzovka, Závodie č. 98

Odpredaj pozemku C-KN č. 2338/26 pre Mgr. Evu Kováčikovú, Turzovka, Závodie č. 126

Odpredaj pozemku C-KN č. 2401/55 pre p. Jána Hrušku a manž. Boženu Hruškovú Turzovka, Stred 422

 

Zámery nakladania s majetkom mesta rok 2019

mesto/uradna-tabula/2019

 

Zámery nakladania s majetkom mesta rok 2018

mesto/uradna-tabula/2018

 

Zámery nakladania s majetkom mesta rok 2017 

mesto/uradna-tabula/2017