Obsah

Mestský podnik služiebmps

Adresa: Predmier 22
               023 54  Turzovka 

Tel.: 041/4352 326 od 6,00 – 14,00 hod
 

Šobich Rudolf (riaditeľ podniku): tel.: 0905 381 464
E-mail:  mps.turzovka@gmail.com
     

Mestský podnik služieb ponúka:
- dopravné služby (AVIA – sklápač, valník)
- vývoz TKO
- správa bytového fondu
- živičné úpravy miestnych komunikácií (výtlky, opravy po poruchách)
- strojné zametanie ulíc, verejných priestranstiev
- strojné a ručné kosenie
- práce s montážnou plošinou + elektrikár
- vyspravenie komunikácií stavebnomontážne práce (pokladanie zámkovej dlažby)
- vyspravenie komunikácií asfaltobetónovou drvou
- odvoz vyseparovaného odpadu (sklo, plasty, papier, tetrapaky)
- oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia 
- oprava a rekonštrukcia mestského rozhlasu
- štiepkovanie drevín (organizácie + domácnosti)

ZBERNÝ DVOR  Mesta Turzovka

Na Zberný dvor môžu obyvatelia Mesta Turzovka pod dohľadom zamestnanca Zberného dvora bezplatne odovzdať vytriedené druhy odpadov. Odpad môže odovzdať len osoba s trvalým pobytom v Meste Turzovka   alebo vlastník nehnuteľnosti, ktorý platí mestu poplatok za komunálny odpad (nie podnikateľský subjekt)

Prevádzková doba: 
Pondelok,Utorok,Štvrtok,Piatok    od 7,00 - 15,00 h
                                      Streda     od 9,00 - 17,00 h
                                      Sobota    od 8,00 - 11,00 h

Pri odovzdávaní odpadu je potrebné predložiť: občiansky preukaz a doklad o úhrade poplatku za odpad.

Druhy odpadov: 

  • vyseparované zložky komunálneho odpadu (plasty, papier, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, železné a neželezné kovy)
  • objemný odpad
  • elektroodpad - mepoškodený v celistvosti (biela technika, čierna technika, nefunkčné spotrebiče, rádiá, televízory, počítače... )
  • drobný stavebný odpad sa spoplatňuje- sadzba poplatku 0,052€/kg : (betónová drť alebo kamenivo, omietka, tehly, dlaždice)
    Betónová drť nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov. Nezahŕňa nebezpečný odpad zo stavieb ako azbestová krytina a azbestové rúry!!!
  • odpadové farby, oleje, oleje z domácnosti (zabalené vo vhodnom obale)
  • pneumatiky už neberieme
  • autobatérie

Zodpovedná osoba: Štefan Hroš   tel.: 0917 377 407
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA    tel.: 041/4352 326