Obsah

Výsledky činnosti Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu Dúha

Typ: ostatné
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu na Vyšnom konci je od 1.6.2016 doposiaľ zapojené do Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb na komunitnej úrovni. Cieľom projektu je poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti. Činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácií.

Tiež ľudí sociálne vylúčených a obmedzených schopnosťou sa spoločenský začleniť a riešiť svoje problémy. Naše služby boli poskytované terénnou, ale aj ambulantnou formou. Od 1.6.2016 - doposiaľ evidujeme 499 klientov, z toho 264 žien a 235 mužov. Evidujeme 85 ľudí  s rómskou etnikou z toho 31 detí. 
Pomáhame vybaviť pre sociálne slabších občanov a taktiež ľudí z marginalizovaných skupín zdravotné kartičky poistenia, občianske preukazy, splátkové kalendáre exekúcií, obhajoby žaloby na súd ohľadom pozdĺžností riešime rôzne nepriaznivé situácie v rodinách, starobné a invalidné dôchodky – pre ľudí, ktorí si nevedeli vôbec poradiť ako postupovať. Niektorí klienti sa na základe našej pomoci  zaevidovali na ÚPSVaR v Turzovke a v Čadci, tým môžu skôr získať zamestnanie, dobrovoľnícku činnosť. Sme nápomocné občanom pri vybavení si dávok v hmotnej núdzi, náhradného výživného a dotácie na stravu pre deti v ZŠ a MŠ. Píšeme rôzne listy na získanie dokumentov, ako sú vojenské knižky, doklady o ukončení štúdia, zdravotné poisťovne a sociálne poisťovne a iné. Pomoc pri vybavení kompenzácií pre zdravotne postihnutých občanov nášho mesta, ako sú peňažné príspevky na kompenzáciu na diétne stravovanie, súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, peňažné príspevky na opatrovanie a taktiež odvolania na tieto peňažné príspevky. Navštevujú nás matky s maloletými deťmi, aby mohli spolu s deťmi tráviť svoj voľný čas. Umiestnili sme bezdomovcov do zariadení, ako sú charita, azylový dom a špecializované zariadenia. Každodenne poskytujeme základné, špecializované poradenstvo a práva, právom chránené záujmy a povinnosti. Taktiež poskytujeme  nízkoprahovú činnosť, deťom - voľnočasové aktivity, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a rôzne záujmové činnosti.

Poskytuje sa aj sociálna rehabilitácia staršej osamelej pani. Každý týždeň nás navštevujú aj seniori – senior Dúha klub, kde sa spoločne venujú rôznym činnostiam, výrobou ozdôb, s ktorou im pomáha dobrovoľníčka p. Vavrincová z Klokočova. Pomohli sme postihnutému dievčatku - Lenke získať peniaze na liečbu, či už v podobe oficiálnych zbierok – konal sa benefičný koncert, alebo získania finančných prostriedkov z rôznych nadácii a firiem, ktoré prichádzajú priamo na účet špecializovaného zdravotného zariadenia a toto dieťa môže ďalej pokračovať v liečbe. Naše Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu pravidelne jedenkrát týždenne navštevujú aj deti so špecifickými potrebami – DOM SV. JOZEFA – CENTRUM PRE DETI A RODINY z Turzovky a taktiež mladí dospelí so špecifickými potrebami, ktoré navštevovali denný stacionár, ktorý bol u nich v minulom roku zrušený. Tiež nás navštevujú deti z Detského domova Nižný Kelčov v rámci nepravidelných aktivít, ktoré organizujeme. V minulom roku za veľký úspech pokladáme aj finančnú zbierku pre Mirku, ktorú sme zorganizovali počas hodových slávností v auguste v meste Turzovka vo svojom voľnom čase. Financie sme tiež pomohli získať  tiež cez internetovú stránku  nadácie Adeli – rehabilitačné centrum - ADELI MEDICAL CENTER v Piešťanoch, kde bol zverejnený Mirkin príbeh. Za necelé 3 týždne sa vyzbierala krásna suma a Mirka mohla nastúpiť do tohto zariadenia na liečenie, ktoré jej veľmi pomohlo a zotavuje sa výborne. Za tento čin sme dostali aj poďakovanie na internetovej stránke nadácie Adeli. Našou snahou je, pomôcť čím najväčšiemu počtu občanov v našom meste, vyriešiť a pomôcť im pri ich rôznych problémoch sa znovu začleniť do spoločnosti. Tiež sa venovať deťom, aby zmysluplne trávili voľný čas.       

Medzi väčšie nepravidelné aktivity, ktoré organizovalo Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu patrí napríklad:

 • stretnutie detí so sociálne slabších rodín, kde sa zúčastnili aj deti z Detského domova Kelčov a Semeteš
 • zdobenie veľkonočných kraslíc
 • výroba veľkonočných ozdôb
 • pečenie veľkonočného zajačika
 • pletenie veľkonočných korbáčov
 • výroba ozdôb z nití a papiera
 • deň Zeme
 • veselé letné hry
 • hurá prázdniny
 • spoločné jesenné posedenie seniorov  pri harmonike v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu
 • pečenie a zdobenie vianočných perníkov
 • návšteva Mikuláša s darčekmi
 • vianočný punč

Sociálne prevencie:
Starý človek a rodina
Staroba a zdravie
Ako sa správne starať o maloleté dieťa
Drogy a ich závislosť
Prečo je kniha priateľ človeka
Jarná únava a pôsobenie na človeka
Rozprávkové popoludnie s deťmi
Ako si udržať poriadok a čistotu
Oslava ku dňu matiek
Nádej v lepší život
Zber liečivých bylín a ich účinok
Turistika a moje zdravie
Spoznávanie kysuckej kultúry
Návšteva krajského mesta
Ako pripraviť dieťa na začiatok školského roka
Ako podporiť imunitu detí

Na poslednom stretnutí s koordinátorom, ktoré sa konalo 16. 01. 2019 hodnotil našu prácu počas celého obdobia od 01. 06. 2016 do 16. 01. 2019 ako veľmi úspešnú.

PhDr. Katarína Prengelová, PhD.
Odborný garant

Pracovníci NSSDR: 
Odborný pracovník: Mgr. Anna Andočová, 
Pracovník: Lukáš Vyšinský      

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk                                www.employment.gov.sk                                     www.ia.gov.sk

l

                  


Príloha

Vytvorené: 5. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 2. 2019 09:16
Autor: Správce Webu